Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Gen có chiều dài 0,3876um và 2964 liên kết hiđrô. trên mạch khuôn thứ nhất của gen có nu loại t chiếm 30% số nu của mạch bảng phiên mã từ mạch khuôn của gen có 456 ribônu loại G. hãy xác định: Phân tử mARN do gen tổng hợp có bao nhiêu liên kết hóa trị Số nu mỗi loại của gen Số ribônu mỗi loại trong phân tử mARN và số nu mỗi loại trên mạch đơn của gen trên
#Hỏi đáp Biology
xét gen 1 và gen 2 .gen 1 có số liên kết hidro ít hơn số lk hidro của gen 2 là 300 trong lúc gen 2 có số lk hóa trị nhiều hơn số lk hóa trị của gen 1 là 150.cả hai gen đều trải qua quá trình nhân đôi ADN 4 lần liên tiếp đòi hỏi mt cung cấp 60750 nu tự do ,trong đó có 19800 nu tự do loại X.a)tìm chiều dài của gen b) tính số nu tự do mỗi loại mt cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen c)tổng lk hiđrô bị phá vỡ,số lk hóa trị được hình thành qua quá trình nhân đôi của cả 2 gen giải chi tiết giùm em ạ
#Hỏi đáp Biology

Ở ruồi giấm các gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh nằm trên cặp nhiễm sức thể số II, gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen trên Y, gen quy định chiều dài lông nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác . Biết rằng mỗi gen đều có 2 alen, không có đột biến xảy ra. Số loại kiểu gen tối đa có thể tạo ra qua ngẫu phối là ?

A.135    B.150     C.105     D.120

#Hỏi đáp Biology

Xét một tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab DE/de khi giảm phân xảy ra hoán vị gen ở cả 2 cặp gen nhiễm sắc thể thì số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

#Hỏi đáp Biology

Xét 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab DE/de khi giảm phân xảy ra hoán vị gen ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể thì số tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

 

#Hỏi đáp Biology

Một hợp tử có 2n = 38 nguyên phân liên tiếp ,biết chu kì nguyên phân là 70 phút tỷ lệ thời gian giữa chu kỳ trung gian với quá trình nguyên phân là 5 /2 và thời gian của kì đầu kì giữa kì sau và kỳ cuối tương ứng với các tỉ lệ lệ là: 1,5 :1: 1,5 :1 .Theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tử từ đầu giai đoạn kì trung gian của lần phân bào đầu tiên .Hãy cho biết thời gian của kì trung gian và các kì của quá trình nguyên phân hợp tử nguyên phân được 4giờ 27phút , xác định số tế bào con ,số cromatit số lượng và trạng thái các nhiễm sắc thể trong tất cả các tế bào conn tại thời điểm trên.

#Hỏi đáp Biology
làm thế nào để tăng độ đa dạng sinh học
#Hỏi đáp Biology

B6

#Hỏi đáp Biology

Nêu các biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới

#Hỏi đáp Biology
#Hỏi đáp Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực