Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

She was surprised that they came

#Hỏi đáp Literary

Xác định số lượng và tỉ lệ các loại giao tử

a, Ab/aB ; AB/ab (f=30%)

b, AA .BD/bd

c, aa .bD/Bd (f=20%)

 

 

 

 

 

 

#Hỏi đáp Biology

Phát biểu về nhận định " Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã mở ra trước mắt các dân tộc áp bức thời đại cách mạng chống đế quốc , thời đại giải phóng dân tộc"

#Hỏi đáp History

cho X = a7b và Y = a6c ( a khác 0 )

#Hỏi đáp Mathematics

Một gen có 2400 đơn phân nhân đôi liên tiếp 3 lần,mỗi gen con phiên mã số lần bằng nhau đã cần môi trường cung cấp 48000đơn phân.trên mỗi phân tử mARN cho 5 riboxom trượt 1 lần không lặp lạ***ổng số phân tử H20 được giải phóng trong cả quá trình dịch mã là.. Anh chị giúp e với ạ

 

#Hỏi đáp Biology
Nếu đi thi HSG Sử thì nên trình bày ra sao để không mất điểm oan nhất ạ Em cảm ơn mọi người
#Hỏi đáp History

Cho em hỏi ankylbenzen tác dụng với KMnO4 trong những điều kiện nào ạ?

em có tham khảo sách hóa hữu cơ thì người ta nói là trong môi trường kiềm nóng nhưng em cũng đọc được vài nguồn trên mạng là KMnO4/H2SO4 và KMnO4 đặc

#Hỏi đáp Chemistry

đốt cháy hoàn toàn 1,76g hỗn hợp C2 H4 và C2 H6 thu đc 2,688 là khí CO2 .tính từng phần % chất trong h2

 

 
#Hỏi đáp Chemistry

You're supposed to take the medicine every night for five nights. RUNNING

->

The accusation that he had stolen the money was founded. WRONGLY

->

Làm giúp em và giải thích ạ

#Hỏi đáp Other

x^{2} + y^{2}=2 tìm MAX ,MIN của P=x\timesy + 1/x+y

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực