Luyện thi THPTQG

Ở ruồi giấm các gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh nằm trên cặp nhiễm sức thể số II, gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen trên Y, gen quy định chiều dài lông nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác . Biết rằng mỗi gen đều có 2 alen, không có đột biến xảy ra. Số loại kiểu gen tối đa có thể tạo ra qua ngẫu phối là ?

A.135    B.150     C.105     D.120

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni