Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

ai giải giùm e: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A, chặn đường cao qua B và C lần lượt là E và F, trực tâm tam giác ABC là H. Biết A thuộc x+y-3=0, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF là I(0;1); HE=2. tìm tọa độ điểm A biết điểm A có hoành độ lớn hơn 2 và M(-2;3) thuộc EF.

#Hỏi đáp Toán Học

có 3 thùng sản phẩm, thùng 1 6sp loại A, 4sp loại B;5 sp loaaij A, 2sp loại B; thùng 3 5 sp loaaij A, 2sp loại B. Lấy 2 sp từ thùng 1 và 2 sp từ thùng 2 bỏ vào thùng 3. từ thùng 3 lấy ra 1 sp

a/ tính xac suất sp từ thùng 3 là loại A

b/ Biết sp từ thùng 3 là loại B, Tính xác suất 2sp từ thùng 1 (trước đó) là sp loại A

#Hỏi đáp Toán Học

giải liền giùm em đi ạ;;     cho tâm giác nhọn ABC Nội tiếp đường tròn (O) .Các đường cao BF,CK của tam giác ABC cắt  (O) TẠI LẦN LƯỢT là D và E.chứng minh :

a); tứ giác BCFK NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN 

b)chứng minh DEsong song với FK

c) gọi Q;P lần lượt là điểm ddooois xứng cửa B ;C qua (O).Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác AKF có bán kính không đổi khi A di chuyển trên cung nhỏ PQ với A không trùng với P;Q

 

#Hỏi đáp Toán Học

mọi người làm giúp với ạ, Thanks ạ

Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn : a^2 + b^2 + c^2 = 12.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : P = a^3 + b^3 +c^3

#Hỏi đáp Toán Học

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) của hàm số y=6x-x^2 và trục hoành.Hai đường thẳng y=m, y=n chia hình (H) thành 3 phần có diện tích bằng nhau.Tính P=(9-m)^3+(9-n)^3 

#Hỏi đáp Toán Học

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có tọa độ các dỉnh A(3;5;-1),B(0;-1;8),C(-1;-7;3),D(0,1,2) và điểm M(1;1;5).Gọi (P): x+ay+bz+c=0 là mặt phẳng đi qua D,M sao cho (P) chia tứ diện ABCD thành 2 phần có thể tích bằng nhau.Tính S=a+b+c

#Hỏi đáp Toán Học

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(5;8;-11) , B(3;5;-4), C(2;-1;6) và mặt cầu (S) : (x-4)^2 + (y-2)^2+(z+1)^2=9...
Gọi M(a,b,c) là điểm trên (S) sao cho biểu thức l MA-MB-MCl đạt giá trị nhỏ nhất..Tính P=a+b..( MA,MB,MC trong dấu giá trị tuyệt đối là vecto)

#Hỏi đáp Toán Học

cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D có AB=2CD=2AD. SA vuông với đáy. góc giữa SC với đáy = 60 độ. biết khoảng cách từ B đến (SCD) là (a căn 42)/7. khi đó tỉ số V S.ABCD/a^3 bằng

#Hỏi đáp Toán Học

Giúp em vs

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt cầu S; x^2 +(y-1)^2 + (z+1)^2  =1 và đường thẳng d; x-2=y=-z /Hai mặt phẳng P,q chứa d ,tiếp xúc với S tại P,Q .Tìm tọa độ trung điểm H của PQ

A.(1/3;-7/7;-7/6)          B.1/3;5/6;-5/6)         C.(1/3;-5/6;5/6)           D.(2/3;-5/6;-6/7)

#Hỏi đáp Toán Học

help me, please!!!!

Cho đường thẳng (d) y= mx+m+1 và parabol (P) y=x^{2} . Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ là x_{1} và x_{2} và thỏa mãn điều kiện | x_{1} | + | x_{2} | =4

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực