Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

mong mọi người giúp mình làm bài toán này : tan^3x = (1+cosx)/cos 

 

#Hỏi đáp Toán Học

tinh A = 20/(3+\sqrt{5}+\sqrt{2+2*\sqrt{5}}

#Hỏi đáp Toán Học

tim min cua P= (x+8)/(sqrt{x}+1)

 

#Hỏi đáp Toán Học

chung minh : sin (a+b)= Sin a*Cosb +Cosa*Sinb

#Hỏi đáp Toán Học

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số  y= x^{3} -3mx +2m^{2} -4033m+1 có hai điểm cực đại, cực tiểu nằm trên đường thẳng y= 2017x+2018
A. m=-1/2                     B. m=2017, m=-1/2                C. m=2017                       D. Không có giá trị của m     
( Giải chi tiết giúp mình nhé mình tìm ra x1, x2 rồi nhưng không biết làm gì tiếp theo)

#Hỏi đáp Toán Học

khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và AB=a SA vuông với đáy.góc giửa cạnh bên SB và mp(ABC) bằng 60 độ.Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là bao nhiêu ?

#Hỏi đáp Toán Học

Giúp mình vs! 

#Hỏi đáp Toán Học

(\sqrt{x+1} + \sqrt{3-x})\sin x +

#Hỏi đáp Toán Học

cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' biết AA'=a, tam giác ABC vuông tại A, Ab=a dóc ABC=60 độ. Tính thể tích khối lăng trụ

#Hỏi đáp Toán Học

Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng ABC, SA=2a, đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, góc BAC=60 độ. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực