Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

cho hình chóp đều s abcd có cạnh đáy bằng a khoảng cách từ s đến abcd

#Hỏi đáp Toán Học

Trong không gian OXyz, cho mp (P) 2x+y+2z+5=0 và mặt cầu (S) :(X-2)^2+(Y-1)^2+(z-1)^2=22. Mạt cầu S cắt P theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 

#Hỏi đáp Toán Học

diện tích tam giác vuông OAB nhỏ nhất khi nào

 

#Hỏi đáp Toán Học

web giờ còn hđ k ạ

#Hỏi đáp Toán Học

Một loài có bộ NST 2n=14, khi giảm phân thấy có 3 cặp xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm và
1 cặp bị rối loạn phân li, các cặp NST còn lại giảm phân bình thường. Số loại trứng tối đa của loài trên là?

#Hỏi đáp Sinh học

Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al vào nước dư sau ,phản ứng kết thúc thu được dung dịch A; 3,024 lít khí và 0,54 gam chất rắn không tan. Rót 110ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A thu được 5,46 gam kết tủa. m có giá trị :

A.7,21 gam           B.8,74 gam         C.8,58 gam        D.9,12 gam

#Hỏi đáp Hóa Học

mấy anh chị cho em hỏi pt nhé

1 người thợ may định may xong  100 cái áo trong 1 thời gian quy định sau khi làm được 4 ngày với năng suất dự định thì máy hỏng nên phải nghỉ làm 1 ngày để sửa máy .để hoàn thành đúng cv đúng hạn mỗi ngày sau  đó người thợ phải may thêm 2 cái áo nữa .Hỏi thời gian dự định làm của người thợ?

#Hỏi đáp Toán Học

Cho x lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 1 dung dịch chứa 0,4 mol AlCl3 thu được dung dịch Y và 15,6 gam kết tủa. Cho tiếp 0,25 lít dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch Y lại thu được 66,05 gam kết tủa nữa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá tri của x:

A.0,7        B.1,4       C.0,6      D.1,2

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho m(g) hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 vào 200ml dung dịch chứa NaNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 1,12 lít khí NO. Thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch Y, lại thấy thoát ra 1,12 lít khí NO.NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- và thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m :

A.25,6         B.18,4       C.24         D.26,4

#Hỏi đáp Hóa Học

Hòa tan hết m(g) hỗn hợp X gồm Na,Na2O,K,K2O,Ba và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng vào nước thu được 400ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200ml dung dịch Y với 200ml dung dịch hốn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400ml dung dịch có pH=13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào sau đây ?

A.14      B.13    C.15     D.12

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực