Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Nhờ các bạn giúp đỡ ạ!!!

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mp vuông góc với đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB,AD. Tính khoảng cách từ điểm M đến mp (SCN) theo a

#Hỏi đáp Mathematics
Rewrite the sentence In the end we found a solution that suited us both (COMPROMISE) -> ...................
#Hỏi đáp Foreign Language

đốt hoàn  dịch toàn hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin cần 6,72 lít O2 ở (đktc) sản pham dãn qua dung dịch nước vôi dư thấy bình nước vôi tăng a gam và tách được 20g kết tủa.giá trị của a là

#Hỏi đáp Chemistry

Hợp chất X đơn chức có công thức phân tửC3h6o2 . khi cho 7,04g X tác dụng với đ NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn cô cạn đ thu được 8,2 gam chất rắn khan . ctct của X là 

#Hỏi đáp Chemistry
Có các số từ 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hãy lập số có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho số 1 đứng trước số 2. Số 3 đứng trước số 4 và số 5 đứng trước số 6. Có tất cả bao nhiêu cách lập thỏa mãn điều kiện trên
#Hỏi đáp Mathematics
Có các số từ 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hãy lập số có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho số 1 đứng trước số 2. Số 3 đứng trước số 4 và số 5 đứng trước số 6. Có tất cả bao nhiêu cách lập thỏa mãn điều kiện trên
#Hỏi đáp Mathematics
Có các số từ 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hãy lập số có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho số 1 đứng trước số 2. Số 3 đứng trước số 4 và số 5 đứng trước số 6. Có tất cả bao nhiêu cách lập thỏa mãn điều kiện trên
#Hỏi đáp Mathematics

giúp mình với 

#Hỏi đáp Mathematics

giúp mình với 

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực