Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Hỗn hợp E gồm hai este X và Y (MX < MY) đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon và không phân nhánh. Cho 6,36 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 3,408 gam hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 3,408 gam Z tác dụng với CuO (dư) nung nóng, lấy toàn bộ sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) đun nóng, thu được 36,288 gam Ag. Đốt cháy hoàn toàn 6,36 gam E cần vừa đủ 5,5104 lít O2 (đktc). Phần trăm khối lượng của este X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

#Hỏi đáp Hóa Học

Hỗn hợp E gồm hai este X và Y ( ) đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon và không phân nhánh. Cho 6,36 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 3,408 gam hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 3,408 gam Z tác dụng với CuO (dư) nung nóng, lấy toàn bộ sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) đun nóng, thu được 36,288 gam Ag. Đốt cháy hoàn toàn 6,36 gam E cần vừa đủ 5,5104 lít O2 (đktc). Phần trăm khối lượng của este X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

#Hỏi đáp Hóa Học

Tìm nguyên ham:sinx/x^{2}+1

#Hỏi đáp Toán Học

Đốt cháy hoàn toàn hh khí X gồm 2 hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng. Toàn bộ khí co2 và h2o sinh ra đi chậm qua bình 1 đừng ba(oh)2 dư và bình 2 đựng h2so4 đậm đặc dư mắc nối tiếp. Th ấy khối lượng bình 1 tăng 6,12g còn bình 2 tăng 0,62g. Bình 1 có 19,7g ktua. Mặt khác khi clo hóa mỗi hidrocacbon đều cho ra 2 sp monoclo, trong đó có một hidrocacbon tác dụng với clo ở 100 độ C cho 2 sp monoclo với tỉ lệ % khối lượng clo tương ứng là 56,25% và 43,75%. Xđ ctct của hidrocacbon. Biết khả nnăg thế hidro ở nguyên tử cacbon bậc 1,2,3 lần lượt là 1:4,3:7

#Hỏi đáp Hóa Học

cho em hỏi là: tại sao công nghiệp năng lượng là tiền đề cho các tiến bộ khoa học?

#Hỏi đáp Địa Lý

cho hỗn hợp X gồm 0,09 mol Fe và 0,05 mol Fe(NO3)3.7H2O vào 500 mk dung dich HCL1M kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và khí NO(dktc).hỏi dung dịch Y hoà tan tối đa ba nhiêugam Cu

 

#Hỏi đáp Hóa Học

cho 0,2 mol Fe tác dụng với 600ml dung dịch HNO3  2M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X (không chứa NH4+) và hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1:3). Cho X tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 2M, sau đó lọc bỏ kêt tủa thu được dung dịch Y.   cô cạn Y thu được chất rắn Z. Nung Z dến khối lượng không đổ ithu được 63,2gam chất rắn khan .Hai khí đó là

A. N2 và N2O                B. N2 và NO2            C. NO và N2O            D. NO và NO2

#Hỏi đáp Hóa Học

a) Cho a và b thỏa mãn: a + b = 1. Tính giá trị của biểu thức B

b)   Cho các số x, y, z, thỏa mãn x + y + z = 3 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=\frac{1}{x^{2}+x}+\frac{1}{y^{2}+y}+\frac{1}{z^{2}+z}

#Hỏi đáp Toán Học

ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời.

1. hoàn cảnh ra đời

2. quá trình thành lập

cần gấp mong mn giúp mink nha

#Hỏi đáp Lịch Sử

một cặp gen Bb tồn tại trên một nst tương đồng gen B có chiều dài 5100 ăngtorong có A=15%,gen b có chiều dài 4080 A có số lượng 4 loại nu bằng nhau

a. tính số lượng ừng loại nu của mỗi gen.

b. Tính dố lượng nu mỗi loại ở các kì nguyên phân?

c. 1 tế bào chứa cặp gennois trên nguyên phân 3 đọt lieentieeps, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp mỗi lạo nu là bao nhiêu?

#Hỏi đáp Sinh học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực