Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Phân tích ảnh hưởng của đòng bằng tới sự pgats triển kinh tế- xã hội nước ta. Mn giúp e vs ạ!! 

#Hỏi đáp Địa Lý

Giả sử F(x) là một nguyên hàm f(x)=\frac{e^{x}}{x} trên khoảng (0;\\infty)và I= tích phân (\frac{e^{3x}}{x}) cận chạy từ 1 đến 3. Khẳng định nào sau đây đúng:

A I=F(3)-F(1)  B I=F(6)-F(3)  C I=F(9)-F(3)    D  I=F(4)-F(2)

#Hỏi đáp Toán Học

giúp em giải câu nay với mọi người ơi!!

11. It is said that he has been to prison several times. (REPUTED)

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy . tính thể tích khối chóp biết SC = a\sqrt{3}

#Hỏi đáp Toán Học

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) qua hai điểm M(1;8;0), C(0;0;3) cắt các nửa trục dương Ox, Oy, lần lượt tại A, B sao cho OG nhỏ nhất (G là trọng tâm tam giác ABC). Biết G(a;b;c), Tính P = a + b + c.

A. 12                           B. 6                               C. 7                                 D. 3

#Hỏi đáp Toán Học

X là este đơn chức, Y là este hai chức( X và Y đều mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon). đốt cháy hoàn toàn 14,94 gam hỗn hợp E gồm X và Y(số mol X nhỏ hơn số mol Y) cần vừa đủ 0,81 mol O2. mặt khác , cho 14,94 gam hỗn hợp E tác dụng tối da với 165 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng thu được hỗn hợp hai muối và 6,33 gam hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 14,94 gam hỗn hợp E tác dụng với V ml dung dịch Br2 1M. giá trị V gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 67,8            B. 135,2          C. 45,4                       D. 90,1

#Hỏi đáp Hóa Học

cho hình chóp S.ABC có AB=a, AC=2a, \widehat{BAC}=60, cạnh nên SA vuông góc với đáy và SA=a\sqrt{3}. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

#Hỏi đáp Toán Học

xenlu***o trinitrat được đ/c từ ax nitric và xenlu***o (H=60 theo xenlu***o). nếu dùng 2,8 tấn xenlu***o thì khối lượng xenlu***o trinitrat thu đc là bao nhiêu 

giải chi tiết giúp mình

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho 11,1 gam hh X gồm Al và Zn có tỉ.lệ mol nAl:nZn =1:3 tan hết trong dd gồm NaNO3 và HCl thu được dd Y chứa m gam muối và 2,28 lít hh Z gồm hai khí trong đó có một chất khí không màu không hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Z với H2 là 4,36. Tìm m?

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho tam giác cân ABC, AB=AC, góc A>90o. Kẻ đường cao AH và lấy M là trung điểm của cạnh AB. Dựng đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác AMC, đường AH giao đường tròn O tại K( khác A). Gọi N là điểm đối xứng với B qua K.

1) Chứng minh rằng BC vuông góc với NC

2) Chứng minh rằng tứ giác BMCN là tứ giác nội tiếp 

3) Chứng minh rằng tam giác NAB là tam giác cân 

4) Kẻ HD vuông góc với AC, gọi E là trung điểm của đoạn HD. Chứng minh rằng AE vuông góc với BD

( Anh cj giải cho em câu 4 nhé, còn các câu kia em làm đc rồi)

 

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực