Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

cho 10g CaCO3 vào bao nhiêu dung dich HCl 20%. Xác đinh C% CaCl2 trong dung dich nhan đc

#Hỏi đáp Chemistry

Dẫn 14,56 gam hh X gồm 2 ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng qua bình đựng Na dư thấy m bình tăng 14,28 g. Đun nóng 14,56 g X với h2so4 đặc 140'C thu đc hh Y gồm 2 anken, 3 ete và 2 ancol dư (số mol 3 ete bằng nhau). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy có 9,6 g Br2 phản ứng. Đốt cháy toàn bộ Y thu đc tổng m CO2 và H2O là 44,5 g. Biết hiệu suất tách nước tạo anken của 2 ancol là như nhau. Hiệu suất tách nước tạo ete của mỗi ancol là bao nhiêu?

 

#Hỏi đáp Chemistry

 (2+ \sqrt3 )\times\sqrt7-4\sqrt3

#Hỏi đáp Mathematics

Nhờ các bạn giúp đỡ ạ!!!

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mp vuông góc với đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB,AD. Tính khoảng cách từ điểm M đến mp (SCN) theo a

#Hỏi đáp Mathematics
Rewrite the sentence In the end we found a solution that suited us both (COMPROMISE) -> ...................
#Hỏi đáp Foreign Language

đốt hoàn  dịch toàn hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin cần 6,72 lít O2 ở (đktc) sản pham dãn qua dung dịch nước vôi dư thấy bình nước vôi tăng a gam và tách được 20g kết tủa.giá trị của a là

#Hỏi đáp Chemistry

Hợp chất X đơn chức có công thức phân tửC3h6o2 . khi cho 7,04g X tác dụng với đ NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn cô cạn đ thu được 8,2 gam chất rắn khan . ctct của X là 

#Hỏi đáp Chemistry
Có các số từ 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hãy lập số có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho số 1 đứng trước số 2. Số 3 đứng trước số 4 và số 5 đứng trước số 6. Có tất cả bao nhiêu cách lập thỏa mãn điều kiện trên
#Hỏi đáp Mathematics
Có các số từ 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hãy lập số có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho số 1 đứng trước số 2. Số 3 đứng trước số 4 và số 5 đứng trước số 6. Có tất cả bao nhiêu cách lập thỏa mãn điều kiện trên
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực