Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Một hỗn khí gồm N2 và H2 có tỉ khối so với khí Hidro là 4,9. Cho hỗn hợp đi qua chất xúc tác nung nóng được hỗn hợp có tỉ khối so với H2 là 6,125. Hiệu suất tổng jợp NH3 là bao nhiêu?

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.Tính theo a diện tích xung quanh mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

 

HELP ME 

#Hỏi đáp Toán Học

chất béo X được cấu tạo từ glixerol và hai trong số các axit béo từ axit panmitic ( C15H31COOH), axit linoleic ( C17H31COOH), axit oleic ( C17H33COOH). khi đốt cháy x mol X bằng O2 dư thì thu được a mol CO2 và b mol H2O, biết a-b=3x. số ddpct có thể có của X là?

#Hỏi đáp Hóa Học

hợp chất hữu cơ X chỉ chứa c,h,o và chỉ có một loại nhóm chức. khi X tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứ 0,4 mol NaOH( dư 100% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch y, cô cạn y thì được ancol t đơn chức, nước và chất rắn khan z trong đó có một muối. biết m gam t tác dụng với CuO ở nhệt độ cao sau một thời gian thu được 1,4m gam hỗn hợp hơi gồm ancol dư, andehit và nước. đốt cháy hoàn toàn z cần 0,9 mol O2 thu được x gam Na2CO3, 0,7 mol CO2 và 0,4 mol H2o. biết muối trong z có ctpt trùng với công thức đơn giản nhất. chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu sau:

A. từ ancol t điều chế axit axetic chỉ cần một phản ứng

B. X có ctpt là C11H14O4

C.Phân tử axit của muối trong z có 8 ntu hidro

D. ancol t khi tách nước có mặt xúc tác của H2SO4 đặc, 180 độ C không thu được anken

#Hỏi đáp Hóa Học

Tìm m để (C) : y = 1/3 x^{3} +( 2-m)x^{2} +3(2m-3)x + m cắt đường thẳng d: y= -x+m tại A(0;m) B và C thỏa OA là đường phân giác góc BOC

#Hỏi đáp Toán Học

Người ta cho a mol axit axetic phản ứng với a mol ancol etylic khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì hằng số cân bằng KC bằng 4 tỷ lệ phần trăm axit axetic chuyển hóa thành Etyl axetic là bao nhiêu

#Hỏi đáp Hóa Học

Hai điểm M N cùng nằm trên một hướng truyền sóng Chu kì và bước sóng lần lượt là T và \lambda Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền Biết OM-ON=4\lambda/3 Các phần tử tại M và N đang dao động. Tại thời điểm t1 phần tử M đang ở biên dương Tại t2=t1+T/6 thì phần tử môi trường tại N có li độ bằng 

#Hỏi đáp Vật lý

Giả sử một thể đột biến lặn ở một gen trên NST thường quy định Giả sử trong một phép lai trong các loại giao tử đực thì giao tử mang đột biến lặn chiếm 15% Trong số các giao tử cái thì đột biến lặn chiếm 20 % tỷ lệ kiểu hình thể đột biến là  

A3%    B17%    C68%   D12%

đáp án là A nhưng em không biết cách làm mong mọi người giúp cho

#Hỏi đáp Sinh học

Cho chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. SA vuông góc đáy. Lấy M và N lần lượt thuộc BC và CD sao cho góc MAN bằng 60 độ. Biết AB bằng a, AD bằng 2a. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của thể tích SAMN.

#Hỏi đáp Toán Học

Trộn V1 lít đ Ba(OH)2 có pH=12 với V2 đ HNO3 có pH=2 thu được (V1+V2) lít đ có pH=10. Tỉ lệ V1:V2 bằng

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực