Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

 Một muối sunfat của kim loại hóa trị II để lâu ngày trong không khí trở thành phân tử muối ngậm nước. Trong phân tử muối ngậm nước kim loại chiếm 25,6%. Tìm CTPT muối ngậm nước đó.

 

#Hỏi đáp Chemistry

Cho tam giác nhọn ABC. Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tại E và D. CE và BD cắt nhau tại H, AH cắt BC tại I. Vẽ các tiếp tuyến AM và AN của (O) (M, N là các tiếp điểm).
a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp
b) Chứng minh CD.CA + BE.BA = BC²
c) Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng

d) Tính chu vi đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHE nếu tam giác ABC đều và có cạnh bằng 2a

#Hỏi đáp Mathematics

Qua bài thơ tràng giang của huy cận hãy rút ra cho mình những điểm chính về nhận thức

#Hỏi đáp Literary

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit không no, có một liên kêt đôi C=C, đơn chức là

A.

CnH2nO2

B.

CnH2n+2O2

C.

CnH2n-2O2

D.

CnH2n+1O2

#Hỏi đáp Chemistry

nhờ mọi người hướng dẫn giúp mình nhé. cảm ơn mọi người nhiều!

Cho hỗn hợp A gồm Zn và Fe tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu được dung dịch B (chứa hai muối) và chất rắn D (gồm 3 kim loại) . Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí thoát ra.

Xác định thành phần của B và D. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Nung nóng một kim loại (có trong thành phần của hỗn hợp D) trong không khí một thời gian, sản phẩm thu được cho tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đậm đặc , đun nóng thì thu được dung dịch X, khí Y. Cho Y tác dụng với dung dịch KOH, thu được dung dịch Z (Z vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch BaCl2). Cho X tác dụng với dung dịch KOH, thu được kết tủa T có màu xanh. Xác định thành phần của X, Y, Z, T và viết phương trình hóa học của các phản ứng xẩy ra.
#Hỏi đáp Chemistry

có ý Kiến cho rằng trách nhiệm mất Nước là của nha nguyễn 

Em có đồng ý hay không Vì Sao

#Hỏi đáp Other

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) và AB<AC . Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại D .Qua D kẻ dường thẳng song song voi AB cắt BC và AC tại M N 

1. cmr tứ giác BONC nội tiếp và tam giac ANB cân

2. đường thẳng AD cắt (O) tại I , BI cắt DM tại K .Cmr K la trung điểm cua DM.

3. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho IP//DN, AP cắt BC tại Q . Gọi G là trung điểm của DK .Cm ba điểm Q,I,G thẳng hàng

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác ABC

#Hỏi đáp Mathematics

Chia 92.34g hỗn hợp X gồm NaF, NaBr và NaI làm 2 phần bằng nhau

Cho dung dịch AgNO3 dư vào phần 1 khi kết thúc phản ứng thu được 70.03g kết tủa

Hòa tan phần 2 vào nước thu được dung dịch A. Sục khí Clo dư vào dung dịch A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cô cạn B thu được khối lượng muối khan ít hơn phần 2 là 21.24g. Tính % khối lượng muối NaF trong hỗn hợp X

#Hỏi đáp Chemistry

Bài 1:

1,giai pt: cos2x+sin2x-cosx-(1-sinx)tanx=0

2,cho h/s y=(x+3)/(x+2) có đt(c) và (d):y=-x+m.tim m để (d) cắt (c) tại 2 điểm phân biệt A,B sao cho góc AOB nhọn

Bài 2:Cho tam giác ABC,các điểm M,N lần lượt di chuyển trên các đường thẳng AB và AC sao cho MN//BC.gọi P=BN giao CM.đường tròn ngoai tiếp các tam giác BMP và CNP cắt nhau tại 2 điểm phân biệt P và Q.cmr:

1,góc BAQ=góc  CAP

2,Điểm Q di chyển trên 1 đường thẳng cố định

Bai 3:Tìm tất cả các căp số thực(a:b) có tính chất:Trong (0xy),parabol y=x2-2bx +(a+1) cắt 0x tại 2 điểm phân biệt A,B cắt 0y tại C(C#0) sao cho I(a,b) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Bài 4:

1,cho x,y>0 tm:log3(1-xy)/(x+2y) = 3xy +x +2y -4.tìn gtnn của Q=x+y

2,cho h/s f(x)=ln2019 – ln( (x+1)/x).tính S=f’(1) +f’(2) +f’(3) +…+f’(2019)

Bai 5:cho(xn): x1=2/3

                        Xn+1=xn/(2(2n+1)xn +1), mọi n>=1

1,đặt Vn=1/xn. cmr Vn+1=Vn+2(2n+1),mọi n>=1.tìm Vn

2,đặt Yn=x1+x2+x3+….+xn.Tính Lim yn

Bài 6: cho tam giác ABC vuông cân tại B.M là trung điểm AB.gọi I là điểm di chuyển trên đường thẳng MC sao cho|2 vecto IM+ vecto IC- vecto IA| đạt gtnn.Tính tỉ số AC/AI

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực