Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Một loài có bộ NST 2n=14, khi giảm phân thấy có 3 cặp xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm và
1 cặp bị rối loạn phân li, các cặp NST còn lại giảm phân bình thường. Số loại trứng tối đa của loài trên là?

#Hỏi đáp Sinh học

Câu 1: Kích thước của một quần thể không phải là :

A. Tổng sinh khối của nó B. Kích thước nơi nó sống

Câu 2: Nhóm loài ưu thế có vai trò :

A. Quyết định chiều hướng phát triển của QX B. Làm tăng mức đa dạng cho QX C. Kiểm soát và không chế sự phát triển của các loài khác, duy trì sự ổn định của QX D. Thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong vì một nguyên nhân nào đó

Câu 3: Trao đổi vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái trong QX được thực hiện qua

A. Sự hấp thụ vật chất và năng lượng từ môi trường ngoài B. Sự phân giải xác sinh vật thành chất vô cơ C. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn D. Cả A,B,C

Câu 4: Nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái là:

A. Điều kiện tự nhiên của môi trường sống B. Các sinh vật C. Con người D. Mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường

Câu 5: Nguồn vật chất nào sau đây là nguyên liệu dồi dào nhất cần cho hệ sinh thái ?

A. Oxi B. Cacbon C. Nước D. Oxit sắt

Câu 6: Xét các yếu tố sau đây

(1) Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường.

(2) Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là

A. (1) B. (2) C. Cả (1),(2) phải D. Cả (1),(2) không phải
#Hỏi đáp Sinh học

Câu 1: Kích thước của một quần thể không phải là :

Tổng sinh khối của nó Kích thước nơi nó sống

Câu 2: Nhóm loài ưu thế có vai trò :

Quyết định chiều hướng phát triển của QX Làm tăng mức đa dạng cho QX Kiểm soát và không chế sự phát triển của các loài khác, duy trì sự ổn định của QX Thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong vì một nguyên nhân nào đó

Câu 3: Trao đổi vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái trong QX được thực hiện qua

Sự hấp thụ vật chất và năng lượng từ môi trường ngoài Sự phân giải xác sinh vật thành chất vô cơ Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn Cả A,B,C

Câu 4: Nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái là:

Điều kiện tự nhiên của môi trường sống Các sinh vật Con người Mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường

Câu 5: Nguồn vật chất nào sau đây là nguyên liệu dồi dào nhất cần cho hệ sinh thái ?

Oxi Cacbon Nước Oxit sắt

Câu 6: Xét các yếu tố sau đây

(1) Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường.

(2) Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là

(1) (2) Cả (1),(2) phải Cả (1),(2) không phải
#Hỏi đáp Sinh học

rất cần sự giúp đỡ của mọi người!!!

Ở ruồi giấm,cho con cái AaBD/bdGH/gh lai với con đực AaBD/bd Gh/gH thu được F1 có tỉ lệ KH mang 4 tính trạng lặn là 1 tính trạng trội là 1.875%. Hỏi tỉ lệ KH mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F1 là bao nhiêu?

A.23.75%     B.18.125%     C. 17.5%      D. 10.625%

#Hỏi đáp Sinh học


Một tế bào sinh dục đực sơ khai của một loài (2n = 20) nguyên phân liên tiếp một số lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 5100 nhiễm sắc thể đơn. Nếu các tế bào tạo ra ở lần phân bào cuối cùng đều giảm phân tạo giao tử thì tính theo lý thuyết, số lượng giao tử đực có thể tạo ra là: ( đáp án là 216) mọi người giúp em tìm cách giải với ạ

#Hỏi đáp Sinh học

cơ thể mang kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen, mỗi gen quy định một tính trạng lai phân tích có hoán vị gen với tần số 20% thi tỉ lệ KH ở đời con lai là?

#Hỏi đáp Sinh học

Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A,a) /NST thường qđ. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ 1 được 1 con trai tóc xoăn và lần thứ 2 được 1 con gái tóc thẳng. XS họ sinh được người con nêu trên là?

A.3/16

B. 3/64

C.3/32

d.1/4

#Hỏi đáp Sinh học

Có 4000 hạt bắp tham gia tạo thành hợp tử biết H thụ tinh của giao tử đực là 25% giao tử cái là 80%. H thụ phấn là 10% , Tỉ lệ phát triển của noãn thành túi phôi là 75%. Tính số hợp tử đc tạo thành, số tinh tử và hạt phấn tạo ra, tính số túi ph6i tạo ra , tính số tb mẹ túi phôi cần thiết ???

#Hỏi đáp Sinh học

1. Các nhà khoa học cho rằng ADn không phải là vật  chất di truyền đầu tiên trong tiến hoá mà chính là ARN vì sao?

a. Kích thước ARN đủ nhỏ để chứa thông tin di truyền của những sinh vật sống đơn giản đầu tiên
b. Trong quá trình tổng hợp protein có sữ  tham gia trực tiếp của ARN mà không có ADN
c. Các thành phần rnu dễ tổng hợp hơn nu
d. Ở các dạng tế bào đều chứa 2 dạng nucleic acid là ADN và ARN

2. Đối với quần thể cây thông đang sống trên rừng tam đảo, có bao nhiêu yếu tố nào dưới đây là nhân tố vô sinh:
(1) lá rụng trên nền rừng; (2) phong lan bám trên thân gỗ; (3) đất; (4) hơi ẩm; (5) chim làm tổ trên cây; (6) gió

a.3      b.4         c.5    d.2

#Hỏi đáp Sinh học

nhờ các anh chị giúp đỡ 

#Hỏi đáp Sinh học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực