Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Các bạn lấy giúp mình ví dụ về tập tính hỗn hợp ở người với ạ?

#Hỏi đáp Sinh học

giải dùm câu 11

#Hỏi đáp Sinh học

Giúp mình với...Mình cảm ơn.

Có 4 tử cùng loài A,B,C,D đều nguyên phân với một số đợt lần lượt tăng gấp đôi. Các tế bào con sinh ra từ 4 hợp tử đề tiếp tục nguyên phân với số lần bằng nhau,môi trường cung cấp cho các tế bào này nguyên liệu tương ứng với 16680 NST đơn, biết rằng bộ NST 2n lơn hơn 10 và nhỏ hon 60. hãy xác định

a. số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?

b. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào con tạo ra từ hợp tử

c. bộ nst lưỡng bội của loài

#Hỏi đáp Sinh học

Câu này làm sao ạ?

#Hỏi đáp Sinh học

Tại sao thực vật sống trong các môi trường khác nhau lại có màu sắc khác nhau?

Tại sao cơ thể quang hợp lại có nhiều sắc tố quang hợp

#Hỏi đáp Sinh học

Hai gen A và B cùng nằm trong tế bào, khi tái bản cần MTNB cung cấp tất cả 28980 nu tự do các loại. Trong các gen con được hình thành chứa 33120 nu. Gen A dài 0,255 micromet tổng hợp phân tử mARN có A=2U=3G=4X, gen B tổng hợp phân tử mARN costir lệ giữa các loại ribonu A : U : G : X = 3:5:1:11 . Khi cả hai gen đều phiên mã cần MTNB cung cấp 1314 Adenin. Hãy tính.

a, Số lần tái bản của mỗi gen

Số ribonu mỗi loại MTNB cung cấp cho quá trình phiên mã của từng gen. Chuỗi polixom trên mARN-A là 5 và trên mARN-B là 8. Tính số aa liên kết trong các Protein hoàn chỉnh được tổng hợp từ mỗi loại phân tử ARN. Biết mỗi riboxom đều dịch mã 1 lần.
#Hỏi đáp Sinh học

Giải thích giúp mình câu này vs

#Hỏi đáp Sinh học

Cho mình hỏi : xác VSV là thành phần vô cơ hay hữu cơ

#Hỏi đáp Sinh học

một cặp gen Bb tồn tại trên một nst tương đồng gen B có chiều dài 5100 ăngtorong có A=15%,gen b có chiều dài 4080 A có số lượng 4 loại nu bằng nhau

a. tính số lượng ừng loại nu của mỗi gen.

b. Tính dố lượng nu mỗi loại ở các kì nguyên phân?

c. 1 tế bào chứa cặp gennois trên nguyên phân 3 đọt lieentieeps, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp mỗi lạo nu là bao nhiêu?

#Hỏi đáp Sinh học

Câu 5 giải chi tiết làm s ạ???

#Hỏi đáp Sinh học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực