Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Giúp em bài 2 em mới hc nên k hiểu đề

#Hỏi đáp Biology

Tế bào lưỡng bội của người 2n=46 có 4,06.10^9 cặp nu . Nếu chiều dài trung bình NST ở kì giữa nguyên phân dài 5 Mm thì nó cuộn lại bao nhiêu lần so với ADN

#Hỏi đáp Biology

Một gen có chiều dài 2040 A. Trên mạch 2 của gen có số nu mỗi loại như sau: A=4T ; G=A-T ; X=2T

a) Tính số nu mỗi loại của gen

b) Tính số nu mỗi loại ở từng mạch đơn của gen 

#Hỏi đáp Biology

Phân tử mARN có A = 480 và G- X = U. Gen tổng hợp mARN có A=3/2 G. Mạch đơn của gen có G= 30% nuleotit của mạch. Số lượng mỗi loại ribonucleotit A, U, G, X của mARN lần lượt là bao nhiêu? Chiều dài của gen tổng hợp nên mARN?

#Hỏi đáp Biology

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho 2 cây thân cao hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn, đời F1 có 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao hoa trắng chiếm tỉ lệ 19,24%. Nếu hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới với tỉ lệ ngang nhau thì tần số hoán vị gen là

 

#Hỏi đáp Biology

sau số lần nhân đôi liên tiếp 1 gen đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 33750 nu. Trong đó có 10125 Atd. Cho biết gen có số nu trong khoảng 2250 - 2400 nu. Xác định : số lần nhân đôi của gen

#Hỏi đáp Biology

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Tính tỉ lệ biến dị tổ hợp ở đời con trg mỗi phép lai sau đây:

- Phép lai 1: AaBbDd × AaBbDd

- phép lai 2: AABbDd × Aabbdd

#Hỏi đáp Biology
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực