Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

so sánh hình thái, só lượng của NST qua các kì của nguyên phân

#Hỏi đáp Sinh học

 Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có thành phần KG ở thế hệ xuất phát là: 30%AA : 20%Aa : 50%aa

a. Tiến hành loại bỏ tất cả các cá thể có kiểu gen aa. Hãy xác định thành phần KG ở thế hệ F1

b. Nếu cá thể aa không có khả năng sinh sản thì đến thế hệ F4, quần thể có thành phần KG như thế nào?

#Hỏi đáp Sinh học

:ở một loài thực vật giao phấn,xét 6 cặp Alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa,Bb,Cc,Dd,Ee,Hh.theo lý thuyết ,có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen khi giảm phân bình thường tạo ra 8 kiểu giao tử khác nhau?

 

#Hỏi đáp Sinh học

xét tính trạng nhóm máu ở người 1 QTCB di truyền có 25%O 39% B Xac xuất để 1 cặp vợ chồng đều nhóm máu A sinh 1 người con nhóm máu giống họ.

#Hỏi đáp Sinh học

gen A và B nhân đôi một số lần liên tiếp tạo ra 36 gen con biết tốc độ của gen A nhanh hơn gen B tính số lần nhân đôi của mỗi gen

 

#Hỏi đáp Sinh học

Ở 1 loài thực vật, xét hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độc lập cug quy định màu hoa . Khi trong kiểu gen có cả alen trội A và B thì cho kh hoa đỏ; khi chỉ có 1 loai alen trội A thì cho kh oa vàng; khi chỉ có  alen trooij B thi cho kh hoa hồng ; Khi co oàn alen lặn thì cho kh hoa trắng. cho biết o xảy ra đột biến, có bn cách sau đây giúp xá đinh chinh xác kiểu gen của 1 cây hoa đỏ (cây T)thuộc loại này ?

(1) cho cây T tự thụ phấn

(2) cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen di hợp tử về hai cặp gen

(3)  cho cây T giao phấn với cấy hoa đỏ co kiểu gen di hợp vế 1 cặp  gen

(4) cho cây T giao phấn với cây hoa hồng thuần chủng

(5) cho cây T giao phấn với cây hoa vàng dị hợp tử

(6) cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng

#Hỏi đáp Sinh học

Có 1 TB sinh dưỡng của gà (2n=78) Np 1 số lần liền tiếp. Trong tất cả tb còn được tạo ra khi kết thúc Np ng ta đếm được có tất cả 2496 NST.

Hãy xác định số NST cùng trạng thái và số cromatit có trong các tb vào lần Np cuối cùng ở mỗi kì sau đây trung gian, đầu, giữa, sau.

#Hỏi đáp Sinh học

ở một loài thực vật alen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. cho cây thân cao quả tròn (p) tự thụ phấn thu được f1 49,5% cây thân cao hoa đỏ quả tròn 16,5% cây thân cao quả hoa đỏ quả dài 6.75% cây thân cao, hoa trắng quả tròn ; 2,25% cây thân ca, hoa trắng , quả dài ; 6,75%cây thân thấp , hoa đỏ , quả tròn; 2,25% cây thân thấp , hoa đỏ , quả dài . biết rằng không xảy ra đột biến , mọi diễn biến trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều như nhau kiểu gen của (p) là:
A) AaBd/bD B)AB/abDd C)Ab/aBDd D)AD/adBb
giúp em giải chi tiết câu này với ạ !

 

#Hỏi đáp Sinh học

nếu trong phản xạ , đột biến có 1 nu mới vàsố lượng axit amin ko đổi,  dạng đột  biến cụ thể  sẽ là:

A. có 2 cặp nu bị thay thế tại mã mở đầu

B.  có  1 cặp nu bị mất ở 1 bộ ba

C. có 1 cặp nu bị thay thế ở bất kì bộ 3 mã hóa nào trừ mở đầu và mã kết thúc

D. có 3 cặp nu mất nằm trong cùng 1 bộ 3

#Hỏi đáp Sinh học

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội so với tính trạng quả vàng , gen nằm trên NST thường . Cho các cây quả đỏ tự thụ phấn ở F1 nhận được kiểu hinfh7 quả đỏ :1 quả vàng.Chỉ lấy các cây quả đỏ F1 tự thụ phấn được F2. Xác xuất thu dduowcj1 cây quả vàng F2 là

A.1/49          

B. 1/14

C. 1/36

D. 1/64

#Hỏi đáp Sinh học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực