Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

có ý Kiến cho rằng trách nhiệm mất Nước là của nha nguyễn 

Em có đồng ý hay không Vì Sao

#Hỏi đáp Other

Giải bpt x+2y>1

#Hỏi đáp Other

Thanh toan ôn thi chuyên 10 môn vật lý + duongnamnb04 + 2339. sao con minh chua vao hoc duoc?

#Hỏi đáp Other

Chỉ ra và nêu tác dụng của 2 bptt trong 2 câu thơ :" cây cúc đắng quên mình đang đắng/ Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay." 

#Hỏi đáp Other

thấy cái gì đâu

 

#Bình luận đề thi Other

Giúp em viết lại một số câu tiếng anh với ạ

1. I'll pick the children up if you like 

=> would you .............................................

2. The police has just released John

=> John .....................................................

3. It is necesssary that this work be finished by Monday

=> This work ..............................................

4. It's a pity I didn't take my doctor's advice

=> I wish ....................................................

5. The bread is so tale we can't eat it

=> The bread isn't .....................................

6. Who does this bag belong to?

=> Whose ................................................

7. My boyfriend is very short-tempered

=> My boyfriend loses .............................

8. You can use it as long as you like, and it won't wear out

=> No matter ............................................

9. If the work is finished by lunchtime you can go home

=> Get ......................................................

10. How have you been getting on with your enquiries ?

=> How much ...........................................

11. I gave Ted the massage, but he already knew about it

=> I needn't ...............................................

12. The trains couldn't run because of the snow 

=> The snow ..............................................

13. I didn't arrived in time to see him

=> I wasn't early .........................................

14. I'm sorry I was rude to you yesterday

=> I apologize ............................................

15. She didn't hurry, so she missed the train

=> If ............................................................

E cm ơn trước ạ  

#Hỏi đáp Other

trình bày các diễn biến, tổ chức nhận được khi nung nóng hơp kim Pb-Sb có phần trăm là 80%; 10% từ nhiệt độ thường đến nóng chay hoàn toàn và làm nguội hợp kim đó từ nhiệt độ nóng chảy hoàn toàn đến nhiêt độ thường

#Hỏi đáp Other

Cho este có CTPT là C3H6O2 tác dụng vừa đủ với NaOH thì thu được X gam muối và 5.52g NaOHbyinhs X Muối

 

#Hỏi đáp Other

cho 200ml dung dịch FeCl3 1M, Fe2(SO4)3 0,5M + dung dịch Y có 0,1M Ba(OH)2, 0,3M NaOH -> a(g) kết tủa tính a=?

 

#Hỏi đáp Other

viết lại câu từ result in sang lead thì viết như thế nào ạ?

#Hỏi đáp Other

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực