Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào

#Hỏi đáp Other

 có  yk  kiến  cho rằng  nhân  vật  t.nú trong  tác phẩm Rừng  xà  nu của  Nguyễn Trung Thành là hình tượng tiêu biểu cho  vẻ  đẹp thanh  niên việt nam thời kì  chống  mĩ .

Từ  vc  phân  tích  hình tượng t.nú anh  chị  liên  hệ  vs  trách  nhiệm của  thanh  niên trong  vc  bảo  vệ  và  xây  dựng tổ  quốc  hiện  nay

#Hỏi đáp Other
#Hỏi đáp Other

có ý Kiến cho rằng trách nhiệm mất Nước là của nha nguyễn 

Em có đồng ý hay không Vì Sao

#Hỏi đáp Other

Giải bpt x+2y>1

#Hỏi đáp Other

Thanh toan ôn thi chuyên 10 môn vật lý + duongnamnb04 + 2339. sao con minh chua vao hoc duoc?

#Hỏi đáp Other

Chỉ ra và nêu tác dụng của 2 bptt trong 2 câu thơ :" cây cúc đắng quên mình đang đắng/ Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay." 

#Hỏi đáp Other

thấy cái gì đâu

 

#Bình luận đề thi Other

Giúp em viết lại một số câu tiếng anh với ạ

1. I'll pick the children up if you like 

=> would you .............................................

2. The police has just released John

=> John .....................................................

3. It is necesssary that this work be finished by Monday

=> This work ..............................................

4. It's a pity I didn't take my doctor's advice

=> I wish ....................................................

5. The bread is so tale we can't eat it

=> The bread isn't .....................................

6. Who does this bag belong to?

=> Whose ................................................

7. My boyfriend is very short-tempered

=> My boyfriend loses .............................

8. You can use it as long as you like, and it won't wear out

=> No matter ............................................

9. If the work is finished by lunchtime you can go home

=> Get ......................................................

10. How have you been getting on with your enquiries ?

=> How much ...........................................

11. I gave Ted the massage, but he already knew about it

=> I needn't ...............................................

12. The trains couldn't run because of the snow 

=> The snow ..............................................

13. I didn't arrived in time to see him

=> I wasn't early .........................................

14. I'm sorry I was rude to you yesterday

=> I apologize ............................................

15. She didn't hurry, so she missed the train

=> If ............................................................

E cm ơn trước ạ  

#Hỏi đáp Other

trình bày các diễn biến, tổ chức nhận được khi nung nóng hơp kim Pb-Sb có phần trăm là 80%; 10% từ nhiệt độ thường đến nóng chay hoàn toàn và làm nguội hợp kim đó từ nhiệt độ nóng chảy hoàn toàn đến nhiêt độ thường

#Hỏi đáp Other

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực