Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

9,25 :)) lớp 9 thi :))

#Bình luận đề thi Ngoại Ngữ

Ai giải thích giúp mình câu này vs, cảm ơn nhiều

We just (decide) ... that we (undertake) ... the job

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Today THE NUMBER (A) of people WHICH (B) enjoy winter sports is (C) almost double that (D) of twenty years ago.

=> b.        Phải sửa thành gì v mn 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

i left my last job because i didnt really agree with my manager's approach.

=>.....................................

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ
Giúp mình nhé! * Make the ***tional sentences 1: He brother hurry, so he missed the train 2: My brother didn't leave the car keys , so I couldn't pick him up at the station 3:we didn't go because it rained 4: we didn't go on a holiday because we didn't have enough money 5: susan felt sick because she ate four cream ***es 6: we got lost because we didn't have a map 7: he lost his job because he was late every day 8:peter is fat because he eats so many chips 9: robert got a bad cough because he started smoking cigarettes 10: I drink too much strong coffee; that's why I can't sleep 11: were i you, I wouldn't tell anybody about the secret Thanks ❤️
#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Em hãy hoàn thành câu thứ hai sao cho ý nghĩa của câu không thay đổi

1) Are there 800 students in your school

Does..................................... .............. ............?

2) Nam is Mrs.Hoa's son.

Mrs.Hoa is ......................................................

3) How much does Miss White weight?

What.............

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Đặt câu hỏi với các câu trả lời được in đậm

1) my family has lunch AT 11.30

2) yes. i have ONE brother and ONE sister

3) my mother's COOKING IN THE GARDEN

4) mr.brown WALKS to work every day

5) it's A SHORT WALK from my house to the park

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Chuyen câu trực tiếp " the teacher said to liên" whát I your hoppy" sáng cầu giân tiếp

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Tui thi xong đại học rùi, có bạn nào hỏi gì về Tiếng Anh cứ inbox cho tui nha <3 
Love you guys <3

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực