Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

tiếng anh thpt

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Viết lại câu

''You should relax after a hard day's work'', the doctor said to him (take)

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Giúp e viết lại câu này với ạ

Our little son is really looking forward to going to Disney World (thought)

=>

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

nonetheless = however

#Gợi ý đáp án Ngoại Ngữ

a solution to

#Gợi ý đáp án Ngoại Ngữ

Do the trick : Giúp hoàn thành công việc, đạt được mục tiêu.

#Gợi ý đáp án Ngoại Ngữ

The assistant suggested _____ the next day when the manager would be there.
A. we are coming back B. to come back C. we will come back D. we came back
Đáng lẽ đáp án phải là: we come/ should come back chứ nhưng ở đây đáp án là D? 
Nhờ mọi người giải thích giùm em với ạ T.T

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Truong Loan services has conditionally approved your loan applicaion, thought we are still waitting for ..... of forms mentioned in this letter.

A. receiving

B. to receive 

C.receipt

D. recipient

Cho mình hỏi câu trên chon đáp án nào ạ? thanks^^

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

1.Is it likely that you will get promoted this time?    ( Chances)

What ................................ this time?

2. This new radio is not at all similar to the previous model   (Bear)

This new radio.................................................... the previous model.

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

giúp e làm bài này vs đc ko ạ

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực