Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Chứng minh: sin5x - 2sinx(cos4x + cos2x) = sinx

#Hỏi đáp Mathematics
modun (z-5i)
#Hỏi đáp Mathematics

cho hai số dương thỏa mãn $x+y$$ \le $2xy. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức\[P = \frac{{5x + 4y}}{{x(x + 2y)}} + \frac{{5y + 4x}}{{y(y + 2x)}}\]

#Hỏi đáp Mathematics

Một hộp có 20 quả bóng tennis. Ngày thi đấu thứ nhất lấy ngẫu nhiên 8 quả ra sử dụng, sau đó bỏ lại vào hộp. Ngày thi đấu thứ hai lấy ngẫu nhiên 5 quả ra sử dụng. Tính xác suất trong 5 quả sử dụng ở ngày thứ hai có ít nhất 1 quả đã sử dụng vào ngày thứ nhất.

#Hỏi đáp Mathematics

Có 2 lô sản phẩm, lô thứ nhất có tỷ lệ chính phẩm là 3/4 , còn lô thứ 2 có tỷ lệ chính phẩm là 2/3 . Lấy ngẫu nhiên một lô và từ đó lấy ngẫu nhiên một sản phẩm thấy nó là chính phẩm. Sản phẩm được bỏ trở lại và từ lô đó lấy tiếp một sản phẩm. Tìm xác suất để lần thứ 2 cũng lấy được chính phẩm.

#Hỏi đáp Mathematics
cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Gọi M,N là hình chiếu của A trên SB,SD.Chứng minh MN//BD vá SC vuông góc mp (AMN) gọi K là giao điểm của SC vs mp (AMN).CM : AMKN có hai đường chéo vuông góc.
#Hỏi đáp Mathematics
cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Gọi M,N là hình chiếu của A trên SB,SD.Chứng minh MN//BD vá SC vuông góc mp (AMN) gọi K là giao điểm của SC vs mp (AMN).CM : AMKN có hai đường chéo vuông góc.
#Hỏi đáp Mathematics
cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Gọi M,N là hình chiếu của A trên SB,SD.Chứng minh MN//BD vá SC vuông góc mp (AMN) gọi K là giao điểm của SC vs mp (AMN).CM : AMKN có hai đường chéo vuông góc.
#Hỏi đáp Mathematics
cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Gọi M,N là hình chiếu của A trên SB,SD.Chứng minh MN//BD vá SC vuông góc mp (AMN) gọi K là giao điểm của SC vs mp (AMN).CM : AMKN có hai đường chéo vuông góc.
#Hỏi đáp Mathematics
Giúp em câu này với ạ f(x) = sinx- (cos4x)/4 - (cos6x)/6
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực