Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

(cosx-1)(2cosx-1)\frac{a}{b}sinx=1-sin2x+2cosxx^{a}2

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hàm số f(x)=4x^{3}-x^{4} tìm GTLN và GTNN trong khoảng [0,4]

P/s: Toán lớp 10

#Hỏi đáp Mathematics

ChoA={0123456}.từ tập a vó thể lập bao nhiêu số chia hết cho 5 có 5 chữ số đôi mội khác nhau

#Hỏi đáp Mathematics

cho a, b, c>0 và a^3+b^3+c^3-3abc=1. Tìm min A=a^2+b^2+c^2

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác ABC vuông tại A. Bên ngoài tam giác vẽ 2 nửa đường tròn đường kính AB và AC. Một đường thẳng quay quanh A cắt 2 nửa đường tròn theo thứ tự tại M và N (M, N khác A). Xác định vị trí M, N sao cho chu vi tứ giác BCNM đạt giá trị lớn nhất.

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hình thang vuông ABCD, Â=D=90°, AB= 4cm, BC= 13cm, CD=9cm

a) tính ADAD (câu này e biết giải rồi)

b) chứng minh AD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC

#Hỏi đáp Mathematics

Giải phương trình:

(1+2cos x)/ cosx = 2sin2x +2sinx

giup minh voi ah

#Hỏi đáp Mathematics

nguyên hàm của (x^3 - 1)/(x^2 - 1) =?

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác đều ABC. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E, trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AE=AD. Gọi H;I;K lần lượt là trung điểm của AE;AB;CD.Chứng minh tam giác HIK đều

#Hỏi đáp Mathematics
Cho hình thoi ABCD có AC=8cm,BD=10cm. Tính độ dài của các cạnh hình thoi
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực