Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Cho hình thoi ABCD có AC=8cm,BD=10cm. Tính độ dài của các cạnh hình thoi
#Hỏi đáp Mathematics

Anh chị oi em mới vào lớp 10 và mù toán luôn rồi ạ :((

Mấy anh chị giải hộ em với..huhu..nhanh ạ vì em sắp phải nộp bài

1 a) Lập phương trình đường thẳng (d) có hệ số góc k và đi qua điểm A(2,5)

   b) Tìm điều kiện của k để (d) cắt P: y=2x^2 + x - 3 tại hai điểm phân biệt.

  c)  Tìm điều kiện của k để (d) tiếp xúc với (P)

2. Cho Parabol y=x^{2} -3x +3. Lập phương trình đường thẳng đi qua A(1,\frac{1}{2} ) và tiếp xúc với (P)

 

#Hỏi đáp Mathematics

2cos^2x +5sinxcosx+6sin^2x-m-1=0 tìm m để pt có nghiệm

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho trước đường tròn tâm O và một điểm A (trong mặt phẳng(P)). Một cát tuyến di động đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C. Gọi d là tập hợp tất cả các điểm giữa của dây cung BC (tạo thành khi cát tuyến di
động), d’ là tập các điểm trên đường tròn đường kính OA. Chứng minh rằng d ⊂ d’. Trong trường hợp nào thì bao hàm thức trên trở thành đẳng thức?

#Hỏi đáp Mathematics

A=[2m-1:+\infty), B=(-\infty:m+3]. A \cap B=\Phi khi và chỉ khi nào?

#Hỏi đáp Mathematics

Giả sử đường thẳng y=-mx cắt đồ thị của hàm số y= x^{3} - 3x^{2} - 2m + 2 tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho AB=AC. Tìm m

#Hỏi đáp Mathematics

Cos^2 (x) + 2cos(x)+tan^2(x)+1=0

 

#Hỏi đáp Mathematics

Gia phuong trinh √(x^2-1)^2+4x^2.   -√(x-1)^2+x^2+(x^2-x)^2      =2017

#Hỏi đáp Mathematics

Giai phuong trinh √(x^2-1)^2+4x^2   -√(x-1)^2+x^2+(x^2-x)^2    =2017   

#Hỏi đáp Mathematics

Bài 1:

a) A= x^{4} -2x^{3}+3x^{2}-2x+2 biết x^{2}-x=3

b) B= 2x^{4}+3x^{2}y^{3}+y^{4}+y^{2} biết x^{2}+y^{2}=1

c) C= x(1+y)-y(xy-1)-x^{2}y biết x+y= -10; xy =5

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực