Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Các bạn làm hộ mình nhé!! Cảm ơn

#Hỏi đáp Mathematics
Cho phương trình: x^2-2.(m+1)x+2m^2+2***=0 a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 b) TÌM GTLN, GTNN của biểu thức A=(3x2-2x1).x2+(3x1-2x2).x1
#Hỏi đáp Mathematics
giải pt: 3. căn 3 + 3/ (2. căn x) = 2x + 1/ (2x) - 7
#Hỏi đáp Mathematics
1 hộp đánh có 200 thẻ đc đánh số từ 1 đến 200. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất sao cho tổng 3 thẻ chia hết cho 3
#Hỏi đáp Mathematics

viết phương trình đường thẳng đi qua (-1,-4)

a)có hệ số góc bằng1

b)song song với đường thẳng y=-3x+1

c)có hệ số góc bằng k

 

#Hỏi đáp Mathematics

cho y=mx+3 (d1)

     y=2x+3(d2)

       y=2x+n

hãy cho biết quan hệ vị trí của các đường thẳng

 

#Hỏi đáp Mathematics

 Cho hình chữ nhật ABCD. Nối C với một điểm E bất kỳ trên đường chéo BD. Trên tia đối của tia EC lấy điểm F sao cho EF = EC. Vẽ FH và FK lần lượt vuông góc với AB và AD. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác AHFK là hình chữ nhật.
b) AF song song với BD và KH song song với AC.
c) Ba điểm E, H, K thẳng hàng.

#Hỏi đáp Mathematics

Một tổ có 7 nam và 5 nữ . Cần chọn ra 4 em để tham gia đồng diễn thể dục . Hỏi có bao nhiêu cách chọn để có cả nam và nữ ?

#Hỏi đáp Mathematics

cho tam giac ABC,gọi D là điểm xác định bởi 4AC=3AB+AD.Gọi M là điểm tùy ý.cmr
a)đường thẳng BC đi qua D
b)MD+3MB=4MC

#Hỏi đáp Mathematics
S ={x € N|x = 9q + 7; q € N; x =< 2017}
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực