Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho \Delta  ABC có B(4;-3), M là trung điểm của BC, D là giao điểm giữa đường phân giác trong \widehat{MAC} với cạnh BC. Biết rằng BC=3CD, đường thẳng AD có phương trình 3x-2y-5=0, diện tích \Delta  ABC bằng \frac{39}{4} và đỉnh C có hoành độ dương. Tìm tọa độ đỉnh A và C.

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hàm số f(x) = ax4 + bx2 + c với a > 0 , c <2018 và a + b + c < 2018 . Số cực trị của hàm số y = | f(x)-2018 | là bao nhiêu ?

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hai số phức z1 ;z2 thoả |z1|=2 ;|z2|=căn 2

Gọi M,N lân lượt điểm biểucủa diên. Z1, iz2 .biết Mon bằng 45° tính |z1x^{2} +4(z2)x^{2}|

#Hỏi đáp Mathematics

cho đường thẳng d: x/2 = (y-1)/(-1) = z/(-3)

mặt phẳng (P): 7x + 9y + 2z -7 =0

viết đ.thẳng d' biết

d' thuộc (P), vuông góc với d và khoảng cách d' --> d = 3/căn(42)

#Hỏi đáp Mathematics

cho f(x)=1/2x^2 là một nguyên hàm của hàm số f(x)/x. tìm nguyên hàm của hàm số f'(x)lnx

#Hỏi đáp Mathematics

Giúp với mn

#Hỏi đáp Mathematics

định p,q để biêur thức A= p(cos^8x - sin^8x) - 4 (cos^6x - 2sin^6x) + q.sin^4x không phụ thuộc vào x

#Hỏi đáp Mathematics

cho tam giác abc đều cạnh a có 2 đỉnh B,C nằm trong mặt phẳng (alpha), đỉnh A cách mp 1 đoạn= a/2

a. Tính sin( mp (alpha),(ABC))

b. Gọi E, F lần lượt là các điểm nằm trên AB,AC sao cho AE=2/3.AB, AF=AC/3. Tính diện tích hình chiếu của tam giác AEF trên mp( alpha).

 

#Hỏi đáp Mathematics

cho 1 lượng dung dịch chứa 10% ,muối. Nếu pha thêm 200g nước thì dc 1  dung dịch 6%.Hỏi có bao nhiêu gam dung dịch đã cho?

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho 2 số phức z1,z2 khác 0 thỏa mãn z1^2-z1z2+z^2=0. Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn z1,z2. Khi đó tam giác OAB là tam giác gì ?

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực