Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho 1,26g hh 2 KL Al va Mg với tỷ lệ  n Al : n Mg = 2:3 tác dung vừa đủ với dung dich H2SO4 đặc, đun thu duoc 0,036 lít khi khong mau( dktc). Xác định sản phẩm khí 

em xin cam on a

#Hỏi đáp Hóa Học

dot chay hoan toan 2 anken thu duoc 11,2 lit khi co2. tinh the tich 02 da tham gia phan ung chay

#Hỏi đáp Hóa Học

hòa tan 5,92 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 vào dung dịch HCl. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch X và còn lại 2,96 gam hỗn hợp chất rắn không tan. Cho dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. giá trị của m là

#Hỏi đáp Hóa Học

X, Y (M_{X} < M_{Y} ) là hai peptit mạch hở và hơn kém nhau 1 liên kết peptit được tạo bởi \alpha- amino axit có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Z là hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức C4H12O4N2. Đun nóng 37,86g hỗn hợp E chứ X, Y, Z cần 440ml dd NaOH1,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hh rắn gồm 2 muối và hh 2 khí đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Đốt cháy toàn bộ hh muối cần dùng 0,8625 mol O_{2}, thu được Na2CO3, N2, CO2 và 11,7g H2O. Thành phần % về khối lượng X trong hh E là

        A. 19%              B 19,7%                       C. 23,5%                   D, 16%

#Hỏi đáp Hóa Học

Mn giúp với!

#Hỏi đáp Hóa Học

Mọi người giúp mình với!
Đốt 0,1 mol hỗn hợp A gồm 1 alp-aminoaxit (X) no mạch hở đơn chức, X-X và X-X-X cần 27,048 lít oxi (đktc). Khi đun nóng 0,1 mol hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa chất tan có khối lượng lớn hơn khối lượng hỗn hợp A ở trên là 7,4 gam. Khối lượng của 2,016 mol A là?
A. 450,129
B. 429,989
C. 473,290
D. 430,416

#Hỏi đáp Hóa Học

Nung m gam hh T gồm FeO Fe(OH)2 FeCO3 Fe(NO3)2 (4x mol) Mg(x mol) trong bình kín có chứa 2,24 lít khí O2.Sau khi pư xảy ra hoàn toàn ,thu đc 84 gam hh rắn X gồm MgO,Fe2O3 và hh Y gồm 3 khí và hơi.Cho m gam T tác dụng với dd HCl vừa đủ,thu đc dd C và 8,96lit hh khí gồm NO và CO2.Cho C tác dụng vừa đủ với dd chứa 2,825mol NaOH,thu đc 0,56 lít khí duy nhất. Phần trăm số mol của FeCO3 trong T là

A 17,17%

B 18,18%

C 19,19%

D 20,2%

#Hỏi đáp Hóa Học

Giup mình với hàm lượng fe trong fes và fe3o4 cái nào cao hơn vậy

 

#Hỏi đáp Hóa Học

 hỗn hợp X gồm C2H2 và H2. Cho hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy thể tích hỗn hợp giảm 40%. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hốn hợp Y tỷ khối của Y đối với hỗn hợp X là 1,6 vậy % H2 đã pư là?

đáp án là 62,5 giúp e vs

#Hỏi đáp Hóa Học

Hỗn hợp B gồm đồng và kẽm được chia làm 3 phần bằng nhau:

Phần 1: Hoà tan vào dd H2SO4 loang du thi co a lit khí tạo ra.

Phần 2: Hoà tan hết trong dd H2SO4 đặc nóng thi thu được (a+0.7) lít khí.

Phần 3: Trộn thêm 8 g Al tạo thành hỗn hợp C trong đó thành phần % về khối lượng của kẽm it hơn trong B la 33,(3)%. Đem hoà tan hết C trong đ NAOH dư thì lượng khí tạo ra vượt quá 11.2 l. Hãy tính thanh phần khối lượng hhB. Các thể tích do ở ĐKTC.

Bài này còn phần 3 em không hiểu chỗ 33.3%. Mong mọi người giải thích. Em cảm ơn nhiều ạ.

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực