Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm có  N2O và H2 ( tỉ khối Y so với H2 là 13,6 ) tìm m

#Hỏi đáp Hóa Học

Nugn 11,12g hh Cu,Fe,Mg ngoài không khí một thời gian thu được 15,12 g hh X chỉ chứa các oxit kim loại . Hoà tan hoan toàn lượng hhX trên bằng dd chứa 0,56 HCL thu được dd Y. Cho AGno3 dư vào dd Y thu được 81,98 g kết tủa và khí NO (giả sử trong ion NO3- chỉ bị khử thành NO). Số mol FE2+ trong dd Y là

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho 12,56 g hh Mg, Mg(NO3)2 tan vừa đủ trong dd hh chưa 0,98 mol HCL và a mol NaNO3.Sau phản ứng thu được dd Y chỉ chứa muối clorua và 0,04 mol khí N2(chất duy nhất ). Cô cạn cẩn thân thu được m g muối khan . Biết các phản ứng hoàn toàn .Giá trị m 

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm Mg,Fe,Cu (có số mol bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O, N2 trong đó số mol N2 bằng số mol NO2. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 58,8 gam muối khan. Số mol HNO3 phản ứng là: 

A.0,893        B.0,700        C.0,832       D.0,752

#Hỏi đáp Hóa Học

Đốt 6,16 gam Fe trong 2,24 lít  (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2, thu được 12,09 gam hốn hợp Y chỉ gồm oxit và muối clorua ( không còn không khí dư). Hòa tan Y bằng dung dịc HCl (vừa đủ), thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m.

A.36,26   B.27,65   C.37,31     D.44,87

#Hỏi đáp Hóa Học

Mọi người giải giúp e bài này vs ạ 
X là hỗn hợp hai este mạch hở của cùng một ancol no, đơn chức và hai axit no đơn chức, đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít O2 (đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50 gam dung dịch NaOH 20% đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

#Hỏi đáp Hóa Học

cho 2,16 gam hh Mg và MgO vào dd chứa 0,07 mol H2SO4 đặc spư thu 0,336 lít SO2 duy nhất và 0,8 g hỗn hợp chất rắn Y . Lọc sấy khô Y đốt trong không khí đến pư hoàn toàn thu  m gam chất rắn không đổi so vs Y . % Mg trng hỗn hợp ban đầu       

           A 44        B 43,5        C 45       D 44,5

#Hỏi đáp Hóa Học

X, Y ,Z là ba peptit mạch hở , được tạo từ Ala, Val.khi đốt cháy X.Y với số mol bằng nhau thì đề thu được lượng CO2 là như nhau . ĐUn nóng 37.72 gam hỗ hợp M gồm X, Y,Z với tỷ lệ mol tương ứng 5:5:1 trong dung dịch Naoh, thu được dung dịch T chứa 2 muối D,E với số mol lần lượt là 0.11 mol và 0.35 mol .Biết tổng số mắt xích của X,Y,Z bằng 14 . Phần trăm khối lượng của Z trong M gần nhất với 

A 14%                      B 8%                              C12%                                      D18%

#Hỏi đáp Hóa Học

Mấy bạn ơi, giải dùm mjk câu này đi

Đốt cháy 1 hchc A, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 550ml dd ca(oh)2 lạnh, nồng độ 0,2M, thu đc 1 kết tủa và 1dd. Dd này có khối lg lớn hơn khối lg dd bạn đầu 12,2g. Lọc bỏ kết tủa, cho típ ba(oh)2 dư lại thu thêm 1 kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa=28,73g. MA= 46. Tìm CTPT của A

#Hỏi đáp Hóa Học

Đốt m gam hỗn hợp kim loại gồm Na, K, Ba trong khí oxi sau một thời gian thu được hỗn hợp X chứa các oxit và kim loại có khối lượng (m+1,6)gam. Hòa tan hết X trong 300 ml dung dịch H2SO4 1 M thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 5,6 lít khí (đktc). Nhỏ từ từ 30  ml dung dịch AlCl3 1M vào dung dịch Y thu được a gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. a là bao nhiêu ??

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực