Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Giúp mình bài này với, cảm ơn nhé :D

#Hỏi đáp Hóa Học

Hòa tan 1 đinh thép có khối lượng là 1.14 gam bằng dung dịch H2S04 loãng dư, phản ứng xong loại bỏ kết tủa, được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu 40 m ldung dịch KMn04 0.1M. Hãy xác định hàm lượng sắt nguyên chất có trong đinh thép. Giả thiết rằng trong đinh thép, chỉ có Fe tác dung với H2S04 loãng

A.98.1%

B.98.2%

C.99.4%

D.đáp án khác

#Hỏi đáp Hóa Học

Để hòa tan m gam quặng hematit nâu cần 200 ml dung dịch HCl 3M. Cho H2 dư đi qua m gam quặng trên thì thu được 10.8 gam nước. Hãy xác định công thức của hematit nâu

A.Fe203.2H20

B.Fe203.3H20

C.Fe203.4H20

D.đáp án khác

#Hỏi đáp Hóa Học

Khử a gam một oxit sắt ở nhiệt độ cao thu được 8.8 gam khí C02. Hãy cho biết thể tích dd HCl 1M cần dùng để hòa tan vừa hết a gam đó

A.200ml 

B.400ml

C.800ml

D.600ml

#Hỏi đáp Hóa Học

5.6 gam Fe tan vừa hết trong dung dịch HCl, cho bay hơi nước trong dung dịch sau phản ứng thu được 19.9 gam chất rắn G. Hãy cho biết công thức của chất rắn G

A.FeCl2

B.FeCl2.2H20

C.FeCl2.4H20

D.FeCl2.7H20

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho m gam Fe304 vào dung dịch H2S04 dư thu được dung dịch X. 1/2 dung dịch X làm mất màu vừa hết 100 ml dung dịch KMn04 0.1 M. Hãy cho biết 1/2 dung dịch X còn lại hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu

A.1.6 gam 

B.3.2 gam 

C.4.8 gam

D.6.4gam

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho 6.5 gam Zn vào 200 ml dd FeCl3 0.4M và HCl 2M thu được dung dịch X và 1.792 lít H2 đktc. Cho dd NaOH dư vào dd X thu được kết tủa lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn 

A.6.08 g 

B.6.4g

C.14.5g

D.đáp án khác

 

#Hỏi đáp Hóa Học

 Đốt sắt trong khí clo dư thu được m gam chất rắn Cho m gam chất rắn đó vào dung dịch NaOH loãng dư thu được kết tủa Lọc kết tủa sau đó đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m1 gam chất rắn tính tỉ số m/m1

A.0.7    B.0.75    C.0.8    D.0.9

 

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Hòa tan a gam FeS04.7H20 trong nước thu được 300 ml dung dịch X. Thêm H2S04 loãng dư vào 20 ml dung dịch X, dung dịch hỗn hợp này làm mất màu 30 ml dung dịch KMn04 0.1M. Xác định a.

#Hỏi đáp Hóa Học

Để hòa tan vừa hết 8.88 gam hỗn hợp Fe và Cu cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HN03 4M để dung dịch sau phản ứng chỉ thu được 2 muối. Biết N0 là sản phẩm khử duy nhất của N03-

A.130ml    B.100ml     C. Cả A và B.    D. Đáp án khác.

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực