Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

có số mol peptit với muối của amino dc tạo thành từ peptit, làm sao xác định dc số gốc gly và ala và val

#Hỏi đáp Hóa Học
trộn 600ml HCl 0,03M với 400ml H2SO4 0,0875M thu được dd A. tìm pH
#Hỏi đáp Hóa Học
Trộn 600ml HCl 0,03M với 400ml H2SO4 0,0875M thu được dd A. tìm pH
#Hỏi đáp Hóa Học
cho hh X gồm 0,56g Fe và Mg tác dụng với 250ml đ CuSO4.Sau khi các p/ư xảy ra hoàn toàn thu dc 0,92g kim loại ,Tính Cm
#Hỏi đáp Hóa Học

cho e hỏi, sao biết chất béo được tạo từ 2 axit đó v

 

#Hỏi đáp Hóa Học

cho e hòi, dòng cuối sao có n G, số mol Ala, lại kết luận dc ra GA3=0,1 mol với G2A3 =0,15 mol

#Hỏi đáp Hóa Học

Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp dung dịch gồm 0,1 mol FeCl3 và 0,1 mol HCl đến khi khối lượng dung dịch giảm 4,28 g thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y (giả thiết Fe3+ điện phân hết rồi đến H+). Cho lượng dư dung dịch AgNO3  vào dung dịch Y thì thu được m g kết tủa và thoát ra khí NO (spk duy nhất của N+5). Giá trị của m là

A. 40,18                        B. 50,98                      C.44,5              D.42.34

#Hỏi đáp Hóa Học

Hỗn hợp X gồm hai amino axit no, mạch hở (chỉ chứa hai loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X cần 3,976 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,912 lít CO2 (đktc). Mặt khác, 0,03 mol X phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với a mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m g muối khan. Giá trị của m là

A. 8,915                     B. 6,246                C. 7,115                         D. 9,876

#Hỏi đáp Hóa Học

 cho em hỏi sao từ đó lại ra được số mol của 3 chất đó v?

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Giúp mình bài này gấp với

Thủyphân tet***ptit X mach hở thu được hh amino axit (đều chứa 1 NH2 1COOH). Đốt cháy m g X bằng CuO dư thấy m CuO giảm 3,84g. HH khí và hơi sau pư +NaOH đặc dư thấy thoát ra 448ml N2(đktc). Thủy phân hoàn toàn mg X trong dd HCl dư đun nongd , tính khối lượng muối .

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực