Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

PH =7 thì màu của giấy quỳ tím là

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Xác định số hiệu nguyên tử biết tổng số electron trên phân lớp s=7?? Giải bài bằng 3 cách # nhau

#Hỏi đáp Hóa Học

Bài 7

#Hỏi đáp Hóa Học

hòa tan hoàn toàn 48.8 gam hổn hợp Cu và FexOy trong dd HNO3 vừa đủ thu được dd A và 6.72 gam khí NO(dkc)cô cạn dd A thu được 147.8 gam rắn.Xác định công thuc của oxit sắt

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Mọi người giúp mình bài này với , sao mình tính hoài vẫn ra 11,04 (g)

X là este của amino axit .phân tử khối là 89 . cho 5,34 gam x tác dụng vừa đủ với dd naoh, thu được dd y. cho hcl dư vào dd y sau đó cô cạn thu được m gam chất rắn khan. tính m?

A.10,2 B.12,12. C.6,69. D.3,51

#Hỏi đáp Hóa Học

Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 và ZnCl2

#Hỏi đáp Hóa Học

để phân biệt etan,eten,etin phải dùng thuốc thử nào 

#Hỏi đáp Hóa Học

Hợp chất  X có công thức phân tử :C5H8O2 cho 10g X tác dụng hoàn toàn vừa đủ với dd NaOH thu được dd Y lấy toàn bộ dd y tác dụng hoàn tàn với đ  AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 43,2 gAg số đồng phân cấu tạo của  X THỎa mãnđiều kiện tren là

#Hỏi đáp Hóa Học

Nito trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm 2 đồng vị là 14N(99.63%) và 15N(0.37%). Nguyên tử khối trung bình của nito là

#Hỏi đáp Hóa Học

Trong tự nhiên H có 3 đồng vị : 1H, 2H, 3H. Oxi có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Hỏi có bao nhiêu phân tử h2o được tạo thành từ các đồng vị trên

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực