Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho mg bột sắc vào dd có chứa 0,6 mol HCl và 0,2 mol Na2SO4, sau phản ứng thu được dung dịch X và 3,36l khí ở đktc khí không màu, có mùi hắc. Biết rằng ddX có thể hoà tan tối đa 19,2g Bột Cu. Giá trị của m là? 

A. 6,72g B. 5,6g C. 7,84g D. 7,28g

#Hỏi đáp Chemistry

pCl-C6H4-CH=CH2+HOCl--->?

#Hỏi đáp Chemistry

Có bình A đựng 200 gam dung dịch H2SO4 10%(d=1,18g/ml), bình B đựng 200 gam dung dịch H2SO4 40%(d=1,32 g/ml), bình C đựng 100 gam dung dịch H2SO4 70%(d=1,5 g/ml)

a. Hãy cho biết sẽ pha được tối đa bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 20%

b. Hãy trình bày cách pha trộn để được dung dịch H2SO4 20% với thể tích lớn nhất ? biết rằng chỉ có các bình chứa được tối đa 350 ml, các bình đong có đủ và có thể dùng thêm nước nếu cần

#Hỏi đáp Chemistry

Một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 1 'lít hỗn hợp X thu đươc 12,6g H2O. Nếu cho 11,2 lít hỗn hợp X (đktc) qua dd Br2 dư thấy có 100g brom phản ứng. Tính thành phần % của mỗi chất trong hh X.

#Hỏi đáp Chemistry

nhiệt phân hoàn toàn 24g muối RSO3 (R là kim loại nhóm IIA), toàn bộ lượng khí SO2 sục từ từ vào 200ml dung dịch gồm BA(OH)2 0,8M và KOH 0,3M, sau phản ứng thu được 34,72g kết tủa. Xác định R

#Hỏi đáp Chemistry

Cho ancol X tác dụng với Na dư thấy số mol khí bay ra bằng số mol X phản ứng. Mặt khác, X tác dụng với lượng dư Cuo nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thấy lượng rắn giảm 1,2g và được 2,7 g chất hữu cơ đa chức Y. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:

A. OHC-CH2-CH2-CHO

B. OHC-CH2-CHO

C. CH3-CO-CO-CH3

D. OHC-CO-CH3

#Hỏi đáp Chemistry

hỗn hợp X gồm 2 ankanal có số mol 0,3 cho vào AgNO3 dư thì có 86,4g Ag và dung dịch có khối lượng giảm 74,6g.hỏi 2 chất đó là gì và số mol mỗi chất?

#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối rất ghê gớm trong khi đó bướm trưởng thành không gây hại cho cây trồng?
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối rất ghê gớm trong khi đó bướm trưởng thành không gây hại cho cây trồng?
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối rất ghê gớm trong khi đó bướm trưởng thành không gây hại cho cây trồng?
#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực