Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

hoà tan10.4 gam hh X gồm fe và kim loại R( hoá trị không đổi) bằng dung dịch HCl , thu được 6.72 lít khí H2. Mặt khác nếu cho 10.4 gam X trên td vs ddHNO3 loãng dư thu đc 1.96 lít N2O và không tạo NH4NO3. tìm R

#Hỏi đáp Chemistry

X là axit cacbonxylic đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,45 mol hh E chứa X,Y thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 18,9g H2O. Mặt khác đun nóng hh E có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau thu được este thuần chức có khối lượng m gam. Biết hiệu suất phản ứng este hóa đạt 100%. Giá trị m là:
A. 51,0 g
B. 25,5 g
C. 26,7 g
D. 53,4 g

#Hỏi đáp Chemistry

thủy phân hoàn toàn 9,3 kg một loại chất béo trung tính bằng lượng vừa đủ NaOH , thu được 0,368kg glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Tính khối lượng xà phòng có thể thu được ?

#Hỏi đáp Chemistry

hãy tính nồng độ mol/l của dd thu được  khi hòa tan 20g NaOH vào 250g nước .Cho biết DH2o= 1g/ml , coi thể tích dd không đổi

 

#Hỏi đáp Chemistry

dẫn 13,44 lít khí CO2 qua 200ml dd gồm Ca(OH)2 0,1M và KOH 2M thì thu được dd A. Tính khối lượng các chất trong dd A và nồng độ mol của dd A

#Hỏi đáp Chemistry

Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bôt lưu huỳnh rồi nung nóng thu được hổn hợp rắn M .cho M tác dụng với dung dịch hcl , giải phóng hổn hợp khí X và còn lại một phần không tan G . đê đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khi o2 (đktc) . giá trị của v là

#Hỏi đáp Chemistry

Chất nào sau đây là muối axit? CuSO4, NaH2PO4. Em đang phân vân không biết chọn cái nào trong 2 cái.

#Hỏi đáp Chemistry

NaH2PO4 có môi trường gì ạ? Nó có phải là muối axit không ạ?

#Hỏi đáp Chemistry

Cho 200ml dung dịch gồm MgCl2 0,3M; AlCl3 0,45M; HCl 0,55 m tác dụng hoàn toàn với V lít di dịch C NaOH 0,02M; Ba(OH)2 0,01M. Hãy tính V để được kết tủa lớn nhất và lượng kết tủa nhỏ nhất.

Em học hóa hơi tệ mấy anh chị giải thích cặn kẽ dùm em với.

#Hỏi đáp Chemistry

Trộn lẫn 0,5 mol N2 với 0,75 mol H2 trong một bình kín có xúc tác . Đun bình một thời gan thu được 0,85 mol hỗn hợp khí . Tính hiệu suất của phản ứng . 

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực