Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Đốt cháy hoàng toàn 1 hiđrocacbon A thu được số mol H2O bằng 1,5 lần số mol CO2 vậy A là?
#Hỏi đáp Chemistry
Dạ cho e hỏi câu này với ạ. e cảm ơn ạ Điện phân 250ml dung dịch Cu(NO3)2 sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 4 gam. Nhúng thanh sắt vào dung dịch sau điện phân đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh sắt ra, làm khô, sấy nhẹ thấy khối lượng thanh sắt không thay đổi so với ban đầu (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 ). Nồng độ của Cu(NO3)2 là: A. 1,25M B. 2,875M C. 2,25M D. 1,75M
#Hỏi đáp Chemistry

Đốt cháy hoàn toàn M hỗn hợp gồm một ankan có nhánh X và một ankin Y thu được khí co2 và hơi h2o với số mol bằng nhau.tỉ khối hỗn hợp M so với h2 là 21 ctpt X và Y lần lượt là?

#Hỏi đáp Chemistry
Tìm số nguyên tử mỗi loại có trong 1 mol nước, 1 mol CH4?
#Hỏi đáp Chemistry

Viết pứ isopentan td với clo theo tỷ lệ 1:1. Viết công thức cấu tạo các sản phẩm đó ?

 

#Hỏi đáp Chemistry
Cho 2,24 lít hỗn hợp khí X gồm hai hidrocacbon mạch hở lội qua bình đựng 2,5 lít dung dịch Br2 0,1M thấy khối lượng bình Br2 tăng 3,1 gam. Tìm công thức phân tử hai hidrocacbon.
#Hỏi đáp Chemistry

Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm 0,04 mol Fe và hai hợp chất oxit của nó vào dung dịch HCl dư, thu được H2 và dung dịch chứa 45,76 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, nếu nung nóng m gam hỗn hợp X ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được (m + 1,68) gam một chất rắn duy nhất. Tính m và phần trăm theo khối lượng các chất trong X

#Hỏi đáp Chemistry
Cho các chất sau :a) O2N-C6H4-COOH, O2N-C6H4-OH, CH3-COOH, CH3-C6H4-OH b) O2N-C6H4-NH2,C6H5NH2, NH3 ,(CH3)3N, (CH3)2NH c) (C6H5)2NH , CH3-C6H4-NH2, (C2H5)3N , NH3 sắp xếp các chất theo tính axit, bazơ tăng dần
#Hỏi đáp Chemistry
Cho 100 ml dd HNO3 1M (dd A) vào 100 ml dd KOH 1M (dd B). a. Viết pt điện li của HNO3 và KOH b. Tính pH của dd A và dd B c. Tính pH khi trộn lẫn dd A và dd B
#Hỏi đáp Chemistry
Este X có công thức phân tử là C5H10O5. Đun nóng 10,0g X trong 100ml dung dịch chứ NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thì thu được4,58g chất rắn khăn. Vậy công thức của X là A. CH3COOC3H7 B. C3H7COOCH3 C.HCOOC4H10 D. C2H5COOC2H5
#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực