Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

 Một muối sunfat của kim loại hóa trị II để lâu ngày trong không khí trở thành phân tử muối ngậm nước. Trong phân tử muối ngậm nước kim loại chiếm 25,6%. Tìm CTPT muối ngậm nước đó.

 

#Hỏi đáp Chemistry

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit không no, có một liên kêt đôi C=C, đơn chức là

A.

CnH2nO2

B.

CnH2n+2O2

C.

CnH2n-2O2

D.

CnH2n+1O2

#Hỏi đáp Chemistry

nhờ mọi người hướng dẫn giúp mình nhé. cảm ơn mọi người nhiều!

Cho hỗn hợp A gồm Zn và Fe tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu được dung dịch B (chứa hai muối) và chất rắn D (gồm 3 kim loại) . Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí thoát ra.

Xác định thành phần của B và D. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Nung nóng một kim loại (có trong thành phần của hỗn hợp D) trong không khí một thời gian, sản phẩm thu được cho tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đậm đặc , đun nóng thì thu được dung dịch X, khí Y. Cho Y tác dụng với dung dịch KOH, thu được dung dịch Z (Z vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch BaCl2). Cho X tác dụng với dung dịch KOH, thu được kết tủa T có màu xanh. Xác định thành phần của X, Y, Z, T và viết phương trình hóa học của các phản ứng xẩy ra.
#Hỏi đáp Chemistry

Chia 92.34g hỗn hợp X gồm NaF, NaBr và NaI làm 2 phần bằng nhau

Cho dung dịch AgNO3 dư vào phần 1 khi kết thúc phản ứng thu được 70.03g kết tủa

Hòa tan phần 2 vào nước thu được dung dịch A. Sục khí Clo dư vào dung dịch A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cô cạn B thu được khối lượng muối khan ít hơn phần 2 là 21.24g. Tính % khối lượng muối NaF trong hỗn hợp X

#Hỏi đáp Chemistry

Cho hỗn hợp A gồm Cl2 và O2 phản ứng hết với hỗn hợp B gồm 4.8g Mg và 8.1g Al thu được 37.05g hônd hợp X gồm muối clorua và õit của hỗn hợp B

Tính thành phần % thể tích các khí trong hỗn hợp A 

Hòa tan hết hỗn hợp X trên vào nước được dung dich Y và m gam hỗn hợp chắt rắn Z. Để hòa tan hết m gam hỗn hợp chất rắn Z cần dùng vừa đủ a mol HCl. Tính a

Hòa tan hết hỗn hợp X trên vào nước được dung dịch Y. Cho b mol NaOH vào dung dịch Y thu được khối lượng kết tủa tối đa. Tính b

#Hỏi đáp Chemistry

Giup em trả lơi câu hỏi nhé ạ!

Hòa tan hoàn toàn 12,5gam đá vôi vào dung dịch axit sunfuric. Tính thể tích khí thoát ra (đktc):

A.2,24 lit

B.2,8 lit

C.3,36 lit

D.5,6 lit

#Hỏi đáp Chemistry

Hãy so sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét

#Hỏi đáp Chemistry

thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit,rồi trung hòa bằng dunng dịch kiềm dư thu được dd X. Cho dd X thực hiện phản ứng tráng bạc thì thu được 324,0 gam Ag. Biết hiệu suất của phản ứng thủy phân là 80%. Giá trị của m là:

A. 641,25       B. 320,63       C.205,2        D. 410,4

#Hỏi đáp Chemistry

Cho các thí nghiệm sau :

(1) Nhúng một thanh kẽm nguyên chất vào dd HCl

(2)  Nhúng một thanh kẽm vào dd chứa một lượng dư  H2SO4 và CuSO4

(3)  Cho một mẫu gang chứa 2% cacbon vào dd H2SO4 loãng

Thí nghiệm xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa học là ?

Các bạn giúp mình với nhé !! ❤

#Hỏi đáp Chemistry

Viết công thức e, ctct của cl2: cl2, h2o, co2,cs2,ph3,ch4,c2h4,c2h2, h2co3

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực