Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Đem oxi hóa hoàn toàn hh A gồm Al Zn Mg bằng khí oxi dư thu được 4,46 g hh B chỉ gồm oxit. hòa tan hết B trong dd hcl vừa đủ thu được D. Cô cạn dd D thu được m g muối khan.Xác định m

#Hỏi đáp Chemistry

Giúp mình vs ạ

#Hỏi đáp Chemistry

Bằng phương pháp hóa học , trình bày cách nhận biết 3 lọ chất rắn : Na, Ca, P2O5.

#Hỏi đáp Chemistry

Cho 19,5 g Kali vào nước dư.

a. Viết PTHH

b.Tính khối lượng KOH thu được sau phản ứng.

c. Tính thể tích khí Hiđro thu được.

d. Nếu cho mẫu quỳ tím vào dung dịch thu được thì quỳ tím sẽ chuyển sang màu gì?

#Hỏi đáp Chemistry

Từ m gam quặng pirit chứa 90% FeS2 . Tiến hành điều chế m gam H2 SO4, sau phản ứng thu được 200 ml axit sunfuric 98% , khối lượng riêng D = 1,84 gam/ ml. Biết hiệu suất cả quá trình là 80%. Tính m

#Hỏi đáp Chemistry

dot cháy hoàn toàn m g hh gồm metanol glixerol và etilenglicol thu đc 5,824lit khí CO2 và 6,84g H2O tìm m

#Hỏi đáp Chemistry

Khi khử cuo bằng co, làm sao để biết cuo đã bị khử hết. 

Mọi người giúp e vs ạ!!

#Hỏi đáp Chemistry

Hỗn hợp A gồm 2 ankin đồng đẳng kế tiếp. Cho A đi qua đ Br2 dư thấy có 9,6g Br2 pư và khối lượng bình Br2 tăng lên 1,06.

a) Tìm CTPT, CTCT và tính thể tích 2 ankin

b) cho 2,12g A đi qua đ AgNO3/NH3 dư, tính khối lượng kết tủa thu được.

 

#Hỏi đáp Chemistry

Cho m gam Natri vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng so với dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu là 12,6 gam. Tính giá trị m

 

#Hỏi đáp Chemistry

 Một muối sunfat của kim loại hóa trị II để lâu ngày trong không khí trở thành phân tử muối ngậm nước. Trong phân tử muối ngậm nước kim loại chiếm 25,6%. Tìm CTPT muối ngậm nước đó.

 

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực