Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

đốt hoàn  dịch toàn hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin cần 6,72 lít O2 ở (đktc) sản pham dãn qua dung dịch nước vôi dư thấy bình nước vôi tăng a gam và tách được 20g kết tủa.giá trị của a là

#Hỏi đáp Chemistry

Hợp chất X đơn chức có công thức phân tửC3h6o2 . khi cho 7,04g X tác dụng với đ NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn cô cạn đ thu được 8,2 gam chất rắn khan . ctct của X là 

#Hỏi đáp Chemistry

hỗn hợp 2 este đồng phân. đốt cháy 14,8g hỗn hợp cho hỗn hợp cháy vào bình 1 đựng cuso4 bình 2 đựng cu(oh)2 sau thí nghiệm bình 1 tăng 10,8 g bình 2 xuất hiện 30g kết tủa lọc bỏ kết tủa sau đó cho naoh vào thì thu thêm 15g kết tủa nũa . xác định công thức hai este 

#Hỏi đáp Chemistry

cho từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch khco3 0,2M và k2co3 0,5 M  và 120 ml dung dịch hcl 1M . khuấy đều thu đc V lít khí co2 thoát ra ở đktc và dung dịch X .thêm 100 ml dd koh 0,15  M và cacl2 0,6 M vào dd X thu đc m gam kết tủa .tính giá trị của V và m

#Hỏi đáp Chemistry

Chọn câu sai :

A. Dd NaHCO3 trong nước có phản ứng kiềm mạnh

B. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp

C. Kim loại Cs dùng để chế tạo tế bào quang điện

D. Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất trong số các kim loại

 

#Hỏi đáp Chemistry

giúp vói...

cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5ml dung dịch NAOH 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là?...

#Hỏi đáp Chemistry

Hòa tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110ml dung dịch KOH 2M vào dung dịch X được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là?

A. 20,125

B. 12,375

C. 22,540

D. 17,710

#Hỏi đáp Chemistry

hỗn hợp X gồm fes2 và cu2s tan hết trong dung dịch hno3 vừa đủ thu được dung dịch y chỉ gồm hai muối sunfat và 5.6 lit khí hỗn hợp Z gồm no2 và no có KL riêng = 1.7678g/l ở đktc hãy tính khối lượng hỗn hợp X ?

#Hỏi đáp Chemistry

5SOx_{a}2+2KMnOx_{a}4+2Hx_{a}2O\rightarrowKx_{a}2SOx_{a}4+2MnSOx_{a}4+2Hx_{a}2SOx_{a}4

Tại sao trong môi trường nước mà sản phẩm khử của KMnOx^{a}4 không phải là MnOx_{a}2 mà lại là MnSOx_{a}4?

#Hỏi đáp Chemistry

Giúp em câu 34 với ạ

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực