Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Một hỗn hợp X gồm CH3OH , C2H5OH, phenol có khối lượng 29,8 g. Phản ứng vừa hết với 100ml dd NAOH 2M. Phần trăm theo khối lượng phenol là ?
#Hỏi đáp Chemistry
Một hỗn hợp X gồm CH3OH , C2H5OH, phenol có khối lượng 29,8 g. Phản ứng vừa hết với 100ml dd NAOH 2M. Phần trăm theo khối lượng phenol là ?
#Hỏi đáp Chemistry

đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon X ,Y (MX - MY = 14) thu đc 5m(g) CO2 và 3m(g) H20 

Xác định công thức cấu tạo và tính phần trăm về thể tích mỗi khí

#Hỏi đáp Chemistry

Các hợp chất A,B  đều có dạng R2SO4, nhưng phân tử của chúng lại chứa số nguyên tử khác nhau. Hàm lượng của lưu huỳnh trong chất A là 22.54%  và trong chât B là 25.4%. Ở điều kiện thường, A là chât rắn tan trong nước, còn B là chất lỏng.Khi cho B tác dụng với chất X thu được chất D và E, nếu thêm tiếp chất X  dư vào thì được chất A và chất E. Dung dịch nước của E có môi trường trung tính, chất E tác dụng với kim loại F tạo ra chất G, Từ G bằng 1 phản ứng tạo ra chất X.

Tìm công thức , gọi tên các chât A, B, X, D, E, F,G và viết các phương trình hóa học sảy ra

#Hỏi đáp Chemistry

đoạn văn 200 chữ nói về việc “đôi lúc cần thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân tạo ra”

#Hỏi đáp Chemistry

Đốt cháy 9,2g hợp chất hữu cơ A hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy hoàn toàn qua bình đựng P2O5 dư, bình 2 đựng Ca(OH)2 . Sau thí nghiệm bình 1 tăng 10,8g bình 2 xuất hiện 30g kết tủa, lại tiếp tục thêm dd xút dư vào bình 2 lại xuất hiện thêm 5g kết tủa nữa
a, cm A là dẫn xuất
b, tìm CTPT, viết CTCT của A

#Hỏi đáp Chemistry
Cho 11,2 gam bột sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 sau pư làm toàn thu được kết tủa Y. Hoà tan hoàn toàn kết tủa Y trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thấy có 1mol HNO3 đã pư. Vậy nồng độ MOL/l của dung dịch CuSO4 là
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao trong bài thơ chiều tối nhà thơ không nhà tới chữ tối mà người đọc văn hiểu được trời đang tối
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao trong bài thơ chiều tối nhà thơ không nhà tới chữ tối mà người đọc văn hiểu được trời đang tối
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao trong bài thơ chiều tối nhà thơ không nhà tới chữ tối mà người đọc văn hiểu được trời đang tối
#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực