Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology

Anh chị ơi cho em hỏi câu Sinh 9 này với nhé ạ, em đang ôn thi cấp tốc:
Theo dõi quá trình giảm phân của 9 tế bào sinh trứng ở một cá thể, người ta thấy trong các thể định hướng được tạo ra có 81 nhiễm sắc thể đơn. Biết rằng, mỗi cặp NST đều gồm 2 chiếc có cấu trúc khác nhau.
a, XĐ bộ NST lưỡng bội 2n của loài
b, Thực tế, từ 9 tế bào trên có thể thu được nhiều nhất là bao nhiêu loại trứng và thể định hướng? Ít nhất bao nhiêu loại trứng và thể định hướng?

#Hỏi đáp Biology

Các cơ chế di truyền nào giúp duy trì ổn định hàm lượng ADN đặc trưng của mỗi loài qua các thế hệ ?

#Hỏi đáp Biology

theo thuyết tiến hóa hiện đại

Có phải Tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên 

 

#Hỏi đáp Biology

Bài này giải sao ạ?

#Hỏi đáp Biology

trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của men đen, nếu cho F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là ?

#Hỏi đáp Biology
Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy điṇ h mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy điṇ h mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ. II. F1 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ. III. F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. IV. F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ.
#Hỏi đáp Biology

Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của hàm lượng ADN qua các kì của nguyên phân,giảm phân

Làm thế nào để biết được một hình vẽ biểu diễn một tế bào đang ơn nguyên phân hay giảm phân 

giúp em với ai, em học lớp 9

#Hỏi đáp Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực