Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cặp kim loại Al Cứ tiếp xúc với nhau và được để ngoài không khí ẩm thì kim loại nào bị ăn mòn và dạng ăn mòn chính.

chất nào sau đây không bị phân hủy khi nung nóng : Mg(NO3)2 CaCO3 CaSO4 Mg(OH)2

Trộn một dd có chứa a gam NaOH với dd có chứa a gam HCL dd thu dk có môi trường?

#Hỏi đáp Hóa Học

giúp em với

#Hỏi đáp Toán Học

Tính thể tích vật thể tạo được khi lấy giao vuông gốc hai ống nước hình trụ có cùng bán kính đáy bằng a

#Hỏi đáp Toán Học

hỗn hợp khí x gồm 2 hiddrocacbon mạch hở(đktc). đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít x thu được 30,8 gam co2 và 16,2 gam h20. mặt khác , 6,72 lít x phản ứng với dung dịch brom dư , có m gam brom phản ứng , đồng thời thể tích giảm đi 1/3 .                                       a) giá trị của m là                                                                                                                                                                                                 b) CTPT của 2 hidrocacbon là

#Hỏi đáp Hóa Học

câu 49 ai giải chi tiết giúp mí

 

#Hỏi đáp Toán Học

câu 41 ai giải chi tiết giúp mí

 

#Hỏi đáp Toán Học

Ai giup voi

Cho tam giac ABC voi AD la phan giac.chung minh AD=(2/(b+c)).căn(bcp(p-a)). Với p laˋ nửa chu vi

#Hỏi đáp Toán Học

cho 22,4 gam bột Fe vào 100ml dung dịch X chứa  HNO3 xM và AgNO3 yM thấy thoát ra khí NO(SP khử duy nhất) và sau các phản ứng hoàn toàn thu được 34,28 g chất rắn và dung dịch Y,Biết tổng nồng độ các chất tan trong Y là 3M

a)XĐ x và y

b)DD Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M sau đó cô cạn thu được m1 gam muối.XĐ m1

#Hỏi đáp Hóa Học

Mọi người ơi, giúp em nhận biết anken, ankin và ankađien với ạ. Mọi người có thể chỉ thêm cho em về cách và dấu hiệu nhận biết, đặc điểm riêng của ankan, anken, ankađien và ankin không với ạ?

#Hỏi đáp Hóa Học

Sao k thấy phần trả lời

#Bình luận đề thi Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực