Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

đốt hoàn toàn 10,2 este no đơn chức mạch hở thu được 9g nước.mặt khác cho 10,2 este trên phản ứng hoàn toàn với 135ml đ naoh thu được dd x cô cạn x thu được 8,2g chất rắn số CTCT của x là

bài 2 đốt cháy hoàn toàn 32,64 g hỗn hợp gồm môt axit cacbonxylic no đơn chức mạch hở X và một ancol đơn chức Y biết Mx>My thu được 29.568l o2 và 30,24g nước  thực hiện este hoa 32,64g hỗn hợp trên với h=80% thu duoc m g răn tính m

#Hỏi đáp Hóa Học

Cos^4 x - cos2x +2sin^6 x =0

Giúp em với, em cần lời giải chi tiết

#Hỏi đáp Toán Học
14. ________________ the Christmas shopping season begins. A. That is after Thanksgiving B. After Thanksgiving it is C. It is after Thanksgiving that D. It is Thanksgiving that ai giải thích hộ mình với ạ tại sao đáp án là ý C vậy.
#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cho 200ml dd HCl vào 300ml hỗn hợp NaAlO2 1M và NaOH 0,5M thu được 15,6g kết tủa.Tính nồng độ M của dd HCl????

#Hỏi đáp Hóa Học

Hòa tan hết 18,38 gam hỗn hợp X gồm Ba, Bao, Na, Na2O vào nước thu được dung dịch Y và 0,896 lít khí H2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 vào dung dịch Y, tạo thành dung dịch Z và m gam kết tủa. Đun nóng để cô cạn dung dịch Z thu được a gam rắn khan. Mặt khác, cho Y vao dung dịch Al2(SO4)3 dư tạo thành 31,62 gam kết tủa. Tổng giá trị (m+a) gần với giá trị nào nhất:

A.27                       B.26                            C.30                        D.28

#Hỏi đáp Hóa Học

Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5√2 cos(πt – π/4) cm. Các thời điểm vật chuyển động qua vị trí có tọa độ x = -5cm theo chiều dương của trục Ox là:
A. t = 1,5 + 2k (s) với k = 0,1,2…
B. t = 1,5 + 2k (s) với k = 1,2,3
C. t = 1 + 2k (s) với k = 0,1,2,3…
D. t = - 1/2+ 2k (s) với k = 1,2 …

 

#Hỏi đáp Vật lý

Xà phòng hóa este (A') đơn chức no bằng một lượng vừa đủ dd NaOH, chỉ thu được một sản phẩm duy nhất (B) không có sản phẩm thức hai dù là một lượng nhỏ. Cô cạn dd sau phản ứng, nung chất (B) với vôi tôi xút thu được ancol (Z) và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn ancol (Z) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ về thể tích 3:4. Xác định CTCT có thể có của A' biết phân tử A' có mạch cacbon không phân nhánh.

Cần thánh nào giải đc

#Hỏi đáp Hóa Học

Trong các chất

1.HO-C6H4-CH2OH

2. HO-C6H4OH

3.CH3O-C6H4-OH

4.CH3O-C6H4-CH2OH

Chất nào vừa tác dụng được với NaOH, Na, HBr?

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho e hỏi là những phenol nào mới có khả năng tác dụng với hbr

#Hỏi đáp Hóa Học

Giúp e vs ạ :

Hòa tan hoàn toàn 57,65 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và MCO3 bằng 500 ml dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch A, chất rắn B và 2,24 lít khí (đktc). Nung B tới khối lượng không đổi thu thêm 5,6 lít khí (ở đktc). Biết trong X, số mol của MCO3 gấp 2,5 lần số mol của MgCO3. Tên của kim loại M và nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng là.

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực