Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

help me, please!!!!

Cho đường thẳng (d) y= mx+m+1 và parabol (P) y=x^{2} . Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ là x_{1} và x_{2} và thỏa mãn điều kiện | x_{1} | + | x_{2} | =4

#Hỏi đáp Toán Học

Giúp mình bài này gấp với

Thủyphân tet***ptit X mach hở thu được hh amino axit (đều chứa 1 NH2 1COOH). Đốt cháy m g X bằng CuO dư thấy m CuO giảm 3,84g. HH khí và hơi sau pư +NaOH đặc dư thấy thoát ra 448ml N2(đktc). Thủy phân hoàn toàn mg X trong dd HCl dư đun nongd , tính khối lượng muối .

#Hỏi đáp Hóa Học

Giải giúp mk câu này với : z^4 - 8z^3 + z^2 - 80z +100=0. Cảm ơn nhiều!

#Hỏi đáp Toán Học

Cho °ABC nhọn (AB>AC) nội tiếp đường tròn (O;R) có 3 đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H.Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp °AEF.
a) Chứng minh HE.HB = 2HI.HD
b) Chứng minh tứ giác DFIE nội tiếp và xác định tâm K của đường tròn ngoại tiếp.
c) BE cắt DF tại M; CF cắt DE tại N.Chứng minh MN vuông góc AK

a,b xong...xin giải giúp câu c .

#Hỏi đáp Toán Học

Mọi người giúp e mấy câu rút gọn trong đề thi vào lớp 10 này với ạ

A= 8\sqrt{x}81\frac{a}{b}\sqrt{x}45+4\sqrt{x}41 + \sqrt{x}45+4\sqrt{x}41

 

#Hỏi đáp Toán Học


Bài 1: Chia m gam hh X gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp (MA < MB) thành 2 phần bằng nhau. Đun phần một với H2SO4 đặc ở 1400 C đến khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được 5,28g hỗn hợp ete có số mol bằng nhau và 1,08g H2O. Đun phần 2 với H2SO4 đặc ở 1700C rồi hấp thụ toàn bộ lượng olefin sinh ra vào bình đựng 100ml dd KMnO4 1M thấy khối lượng bình tăng thêm 2,73g đồng thời nồng độ dd KMnO4 còn lại trong bình sau pứ là 0,5M. Hiệu suất pứ tách nước tạo olefin của A và B lần lượt là:
A. 50% và 75%
B. 75% và 50%
C. 40% và 60%
D. 60% và 40%

Bài 2 : Hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức mạch hở A và 1 axit đơn chức mạch hở có 1 nối đôi B được trộn theo tỉ lệ mol 1 :1. Trung hoà hh X bằng 1 lượng dd NaOH vừa đủ thu được dd Y. Cô cạn dd Y rồi đốt cháy toàn bộ lượng muối thu được 2,12g chất bột màu trắng và hh Z gồm CO2 và H2O. Biết khối lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 2,96g. Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là :
A. HCOOH và CH2=CH-COOH
B. HCOOH và CH2=C(CH3)COOH
C. CH3-COOH và CH2=CH-COOH
D.CH3-COOH và CH2=C(CH3)COOH

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) qua hai điểm M(1;8;0), C(0;0;3) cắt các nửa trục dương Ox, Oy, lần lượt tại A, B sao cho OG nhỏ nhất (G là trọng tâm tam giác ABC). Biết G(a;b;c), Tính P = a + b + c.

A. 12                           B. 6                               C. 7                                 D. 3

#Hỏi đáp Toán Học

hòa tan m gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y cần 50ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư thu được 16,76 gam kết tủa. Giá trị m là
A. 3,82g                 B.16,76g                   C.5,46g                          D. 8,38g

#Hỏi đáp Hóa Học

Câu 83. Cho hỗn hợp các chất HCHO, HCOOH, HCOOCH3, HCOOC2H3, HC≡C-CHO, HCOONa, số mol mỗi chất là 0,01 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, tổng khối lượng kết tủa thu được là
A. 15,12 B. 19,22 C. 17,28 D. 12,96

#Hỏi đáp Hóa Học

4 năm trước chị hoa gửi ngân hàng 20 triệu theo hình thức lãi kép có kỳ hạn. Hiện tại chị nhận được  28050243 đồng. biết lãi suất là 0.85%.Hỏi kỳ hạn chị hoa chọn là bao lâu

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực