Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Este x có công thức phân tử là c5h10o2 Đun nóng 10,2g x trong 100ml dd chứa naoh 0,2M và KOG 0,3M Sau phản ứng hoàn toàn , cô cạn dung dịch thì thu được 4,58g chất rắn khan vậy công thức của x là
#Hỏi đáp Chemistry
Este x có công thức phân tử là c5h10o2 Đun nóng 10,2g x trong 100ml dd chứa naoh 0,2M và KOG 0,3M Sau phản ứng hoàn toàn , cô cạn dung dịch thì thu được 4,58g chất rắn khan vậy công thức của x là
#Hỏi đáp Chemistry

Ghi dùm em công thức với ạ

#Hỏi đáp Other
GTLN của hàm số y =( √cos^2 3x + 3) -2
#Hỏi đáp Mathematics

Cho BPT f(x) = x^{2} – 2(m- 3)x- m +3 \geq 0. Tìm m để 

a, nghiệm đúng với mọi x E [2; +\infty)

b, có nghiệm E (2; 5)

c, nghiệm đúng với mọi xe (3; +\infty)

#Hỏi đáp Mathematics

Câu 1: Giá trị của m để đồ thị hai hàm số y = (m-1) x+ m, y =1–5x đối xứng với nhau qua trục hoành

A. m = 6. B. m=-1. C. m = -4. D. Không có m.

Câu 2: Giá trị của m để đô thị hai hàm số y = (6m - 1) x +m, y =1-5x đối xứng với nhau qua trục tung là

A. m=6. B.m=1. C. m = -4. D. Không có m.

Câu 3. Giá trị của m để đồ thị hai hàm số y = (m -1)x + m+3, y =1-5x đối xứng với nhau qua gốc tọa độ là

A. m=6. B. m=-1. C. m = -4. D. Không có m.

#Hỏi đáp Mathematics

1.Put my name on the cheque

=>Make.......

2.The first thing I want to do is to thank you all for inviting me today

=> I want to......

3.Could you tell me a good place for a quiet holiday?

=>Could you

4.Give me a direct answer 

=> Don't beat..... 

#Hỏi đáp Foreign Language

Supply the correct from of the verb given in brackets:

1, If (need) (be) we can always bring another car.

2, He orders me about as if I (be) his wife.

3, I would rather you (pay) cash

4, It is high time we (leave).

5, It was necessary that every member (inform) himself of these rules.

6, If only I (listen) to my parents!

7, If I (see) you when you passed me in the street, I (say) hello.

8, He advised that we (go) immediately.

 

#Hỏi đáp Other

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương nhỏ hơn 2020. Lấy bất kì một số thuộc tập S. Tính xác suất để số lấy được không chia hết cho cả 3 và 5. Giải gấp giúp mình với ạ

#Hỏi đáp Mathematics

Căn2sin2x(sinx+cosx)=2

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực