Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Viết công thức e, ctct của cl2: cl2, h2o, co2,cs2,ph3,ch4,c2h4,c2h2, h2co3

#Hỏi đáp Chemistry

gia tốc rơi tự do của vật tại mặt đất là g = 9,8 m/s2 . độ cao của vật đối với mặt đất mà tại đó gia tốc rơi tự do gh = 8,9 m/s2 có thế nhận giá trị nào sau đây . biết bán kính trái đất 6400km

#Hỏi đáp Physics

một dây dẫn kim loại có điện lượng q=30C đi qua tiết diện của dây trong 2 phút. Số e đi qua tiết diện của dây trong 1s là :

A. 9,375.10^18 hạt

B. 3,125.10^18 hạt

C. 15,625.10^17 hạt

D. 9,375.10^19 hạt

#Hỏi đáp Physics

cho v lit co2 vao 1000 ml dung dich( k2co3 0,2M koh 0,4M ) sau pư được dd X cho từ từ X vào a lit HCl 0,4 M H2SO4 0,2M sau pư đựoc dd Y Cho dd Ba(OH)2 vào Y sau pư thu được 0,15 mol CO2 và 52,85 g kết tủa tính V, a

#Hỏi đáp Chemistry

Cho mình hỏi một vài câu hỏi ạ - mình cần gấp bạn nào biết câu nào cũng được cho mình xin đáp án + giải thích. Đây là phần hóa đại cương, có dùng nhiều đến sự đẩy, rút electron, Mình cảm ơn rất nhiều :(

Anilin (C6H5NH2) rất ít hòa tan trong nước. Dung dịch nào làm cho Anilin tan nhiều hơn:

A. HCl

B.NaOH

C. Đietyl ete

D. Toluen

Tốc độ phản ứng ester hóa của ancol giảm dần theo dãy nào

A. Ancol bậc I > Ancol bậc II >Ancol bậc III

B. Ancol bậc II> Ancol bậc I >Ancol bậc III

C. Ancol bậc III> Ancol bậc II> Ancol bậc I

D. Ancol bậc III > Ancol bậc I>Ancol bậc II

So sánh độ phân cực của lk - C - Cl trong các hợp chất: CH3CH2Cl (I); (CH3)2CH-Cl (II); CH2=CH-Cl (III), C6H5Cl (IV)

A. I<II<III<IV

B.IV<III<I<II

C.III<IV<II<I

D.III<IV<I<II

Điều kiện để thu được dẫn xuất Poly halogen cực tiểu

A. Dùng theo tỷ lệ 1:1   

B. Dư Halogen

c.dư ankan

D. Tăng xúc tác (to,as)

Những anken nào có thể tổng hợp 1-clo-1metylcyclohexan

A. Metylen cyclohexan

B. 1metyl -1-cyclohexen

C. cả A và B

Tìm tác nhân của pư sau

A + 2NaOH -> Aceton (CH3-CO-CH3) + 2NaCl với A là:

A. RMgX

B. CH3-CO-Cl

C.CH3-C(Cl)3-Ch3

D. CH3CHO

Chất lỏng nào tạo áp suất hơi lớn nhất ở 75 độ C

A. Acid axetic

B. Rượu etylic

C. Axeton

D. Nước

#Hỏi đáp Chemistry

1 Poor children can not ____ an abundance of presents on their birthday
A Look forward to 
B Put up with 
C Come up with 
D Cut down on 

#Hỏi đáp Foreign Language

(cosx-1)(2cosx-1)\frac{a}{b}sinx=1-sin2x+2cosxx^{a}2

#Hỏi đáp Mathematics

cho 13,6 g hỗn hợp cu, cuo vào dung dịch hno3 0,5m dư thu được 2,24l khí no 

a. viết pthh

b. xác định % khối lượng mỗi chất ban đầu

c. tính thể tích dung dịch axit hno3 đã tham gia phản ứng 

#Hỏi đáp Chemistry

viết 1 đoạn văn trình bày cảm nhận về 2 câu thơ sau:

biển tổ quốc chưa một ngày yên ả

biển cần lao như ái mẹ bạc sờn 

#Hỏi đáp Literary

Bài 1 : Cho 1,92 gam Cu vào 100ml dd chứa KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dd A

a/ tính thể tith khí sinh ra ở đktc 

b/ tính thể tích dd NaOH 0,5M tối thiểu cần cho vào dd A để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ có trong dung dịch A

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực