Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho mg bột sắc vào dd có chứa 0,6 mol HCl và 0,2 mol Na2SO4, sau phản ứng thu được dung dịch X và 3,36l khí ở đktc khí không màu, có mùi hắc. Biết rằng ddX có thể hoà tan tối đa 19,2g Bột Cu. Giá trị của m là? 

A. 6,72g B. 5,6g C. 7,84g D. 7,28g

#Hỏi đáp Chemistry

pCl-C6H4-CH=CH2+HOCl--->?

#Hỏi đáp Chemistry

 Mọi người giúp em bài này với ạ

#Hỏi đáp Mathematics

Nhờ các bạn giúp đỡ

#Hỏi đáp Mathematics

Có bình A đựng 200 gam dung dịch H2SO4 10%(d=1,18g/ml), bình B đựng 200 gam dung dịch H2SO4 40%(d=1,32 g/ml), bình C đựng 100 gam dung dịch H2SO4 70%(d=1,5 g/ml)

a. Hãy cho biết sẽ pha được tối đa bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 20%

b. Hãy trình bày cách pha trộn để được dung dịch H2SO4 20% với thể tích lớn nhất ? biết rằng chỉ có các bình chứa được tối đa 350 ml, các bình đong có đủ và có thể dùng thêm nước nếu cần

#Hỏi đáp Chemistry

Cho hình tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho CD=2/5 BC. Nối AC,trên AD lấy điểm M và N sao cho AM=MN=ND. Nối MB,CM,BN,CN

a) Hãy chỉ rs những hình tam giác có Diện Tích =nhau

b)Biết Diện Tích tam giác BND=30cm2.Tính diện tích ABC?

#Hỏi đáp Mathematics

trong mặt phẳng tọa độ oxy cho hình vuông abcd có các điểm M,N thuộc cạnh AB, CD sao cho AM=DN đường thẳng qua M vuông góc với BN cắt AC tại E(-10;3) ,MN:x-2y+1=0 điểm C thuộc d:3x-y-7=0. xác định tọa độ các đỉnh

mọi người giúp em với !

em nghĩ mãi không ra!

dạ thôi e nghĩ ra rồi

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác ABC nhọn(AB<AC) nội tiếp đường tròn tâm O, các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại s. Đường thẳng EF cắt (O) tại I và K(F nằm giữa I và E). Chứng tỏAK là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác kHD

#Hỏi đáp Mathematics

Cho em hỏi cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện vs ạ!!

#Hỏi đáp Foreign Language
Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy điṇ h mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy điṇ h mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ. II. F1 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ. III. F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. IV. F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ.
#Hỏi đáp Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực