Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

ai giúp mình giải bài này đc không

Có 2 đề kiểm tra toán để chọn đội học sinh giỏi được phát cho 10 học sinh khối 11 và 10 học sinh khối 12. Có bao nhiêu cách sắp xếp 20 học sinh trên vào 1 phòng thi có 5 dãy ghế sao cho hai em ngồi cạnh nhau có đề khác nhau, còn các em ngồi nối đuôi nhau có cùng một đề?
#Hỏi đáp Mathematics

nobody could have predicted that the show would arouse so much interst and that over two hundred people___ away.

a. would have turned

b.would turn

c.had been turned

d.would have to be turned

#Hỏi đáp Foreign Language

(Cos2x-1)(sin2x+cosx+sinx) =sin^2 2x

#Hỏi đáp Mathematics

Ba  is good at the repairing............ appliances

A. Home.   B. Family.      C. House.    D. Household 

#Hỏi đáp Other

Bài 1 :Cho bt 

A=(2+x/2-x -4x²/x²-4 - 2-x/2+x) : x²-3x/2x²-x³

a, Rút gọn A

b, Tính gtri của biểu thức khi /x-7/=4

c,Tìm x để A>0

Bài 2: Cho bt 

A=(x/x²-4 + 2/2-x + 1/x+2):(x-2 + 10-x²/x+2)

a, Rút gọn A

b,Tìm gtri của biểu thức A khi x=25

c,Tìm x để A<0

d,Tìm x thuộc z để A thuộc z

Mn giúp e vs ạ e cần gấp 

#Hỏi đáp Mathematics
Cho 2,34 gam kim loại R tan vào nước thì được 50 gam dung dịch X.Để trung hòa (phản ứng vừa đủ ) dung dịch X cần dùng hết m gam dd H2SO4 20% thì được dd Y.Tính nồng độ phần trăm muối trong Y
#Hỏi đáp Chemistry
Cho 2,34 gam kim loại R tan vào nước thì được 50 gam dung dịch X.Để trung hòa (phản ứng vừa đủ ) dung dịch X cần dùng hết m gam dd H2SO4 20% thì được dd Y.Tính nồng độ phần trăm muối trong Y
#Hỏi đáp Chemistry

Việt Nam phải làm gì trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay? 

Các anh chị giúp em với, em cảm ơn nhiều!

#Hỏi đáp History
em quên mật khẩu thì làm sao lấy lại được ạ.
#Hỏi đáp Other

Cho em hỏi là Một mARN nhân tạo có tỉ lệ các loại nu A:U:G:X = 4:3:2:1. Hỏi tỉ lệ bộ mã có 2A và 1G

A. 5.4%     B. 6.4%     C. 9.6%      D. 12.8%

Chỉ em với,  năm nay em lên lớp 12 vào BTN,  môn sinh em không giỏi nên đang cố gắng.  Anh chị nào biết giải giúp em với và chỉ em cách làm.  Em cảm ơn nhiều ạ 

#Hỏi đáp Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực