Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm 0,04 mol Fe và hai hợp chất oxit của nó vào dung dịch HCl dư, thu được H2 và dung dịch chứa 45,76 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, nếu nung nóng m gam hỗn hợp X ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được (m + 1,68) gam một chất rắn duy nhất. Tính m và phần trăm theo khối lượng các chất trong X

#Hỏi đáp Chemistry

Gary is the best football player in our group (WELL)

=> No one in our group...........Gary

 

 

#Hỏi đáp Foreign Language

Which has circle has the bigger radius?

Circle A: diameter 15.5 cm

Circle B: circumference 40 cm

#Hỏi đáp Foreign Language
Phân tích diễn biến tâm trạng của chí Phèo sau khi gặp thị Nở
#Hỏi đáp Literary

help me

#Hỏi đáp Foreign Language

1) Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hbh. Gọi M,N là trung điểm của BC,SD.

a) Tìm giao tuyến của (SAM) và (BCN)

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SB và mp (AMN)

2) Cho hình chóp S.ABCD,đáy ABCD là tứ giác lồi, các cạnh đối không song song. Gọi M,N là trung điểm của SD,BC, O là giao điểm của AC và BD.

a) Tìm giao tuyến của (SAD)và(MBC), (SAB) và (MND)

b) Tìm giao điểm của MC và mp (SAB)

#Hỏi đáp Mathematics
Cho các chất sau :a) O2N-C6H4-COOH, O2N-C6H4-OH, CH3-COOH, CH3-C6H4-OH b) O2N-C6H4-NH2,C6H5NH2, NH3 ,(CH3)3N, (CH3)2NH c) (C6H5)2NH , CH3-C6H4-NH2, (C2H5)3N , NH3 sắp xếp các chất theo tính axit, bazơ tăng dần
#Hỏi đáp Chemistry

Em hãy tượng cuộc trò chuyện giữa các thùng rác

Đừng chép trên mạng nhé

 

#Hỏi đáp Foreign Language
Câu 18, Khi treo một vật có m1= 200g vào đầu một lò xo thây nó giãn 5cm. a Tinh đo cung của lo xo. Lấyg-10 m/s. D. Nếu treo thêm vật m2 vào ló xo thấy tổng độ dãn của lò xo 7,5cm. Tinh khối lượng m2? Câu 19. Con lắc lo xo treo trên mặt phẳng nghiêng nhu hinh vẽ, tạo với mặt phẳng 1 góc 30o chiều dài ban đầu khi chưa treo vật là = 80(cm), vật năng gắn vào k= 100 (N/m).Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng trên mặt phẳng nằm nghiêng là bao nhiêu.Bỏ qua ma sát lấy g=10m/s2 Câu 20. Một vật khối luợng 2kg dưoc dấy bởi một lực F hướng xuống hợp với phương ngang mot góc a- 30° Lực F có độ lớn 8N. Biết sau khi bắt đầu chuyển động 2s từ trạng thái đứng yên đi được 4m.Lấy g=10m/s2 a Tinh bệ số ma sát giữa vật và mặt ngang b. Để cho vật có thể chuyển động thắng đều thì F có độ lớn là bao nhiêu?
#Hỏi đáp Physics
Câu 18, Khi treo một vật có m1= 200g vào đầu một lò xo thây nó giãn 5cm. a Tinh đo cung của lo xo. Lấyg-10 m/s. D. Nếu treo thêm vật m2 vào ló xo thấy tổng độ dãn của lò xo 7,5cm. Tinh khối lượng m2? Câu 19. Con lắc lo xo treo trên mặt phẳng nghiêng nhu hinh vẽ, tạo với mặt phẳng 1 góc 30o chiều dài ban đầu khi chưa treo vật là = 80(cm), vật năng gắn vào k= 100 (N/m).Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng trên mặt phẳng nằm nghiêng là bao nhiêu.Bỏ qua ma sát lấy g=10m/s2 Câu 20. Một vật khối luợng 2kg dưoc dấy bởi một lực F hướng xuống hợp với phương ngang mot góc a- 30° Lực F có độ lớn 8N. Biết sau khi bắt đầu chuyển động 2s từ trạng thái đứng yên đi được 4m.Lấy g=10m/s2 a Tinh bệ số ma sát giữa vật và mặt ngang b. Để cho vật có thể chuyển động thắng đều thì F có độ lớn là bao nhiêu?
#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực