cấp1
Cố vấn học tập
chào bạn!
ở câu số 2 bài 1 thì khi x\in \left [ -2 , \sqrt{5} ] thì nhìn vào đồ thị y sẽ đạt giá trị từ 0 đến 8 
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni