Cấp1

cho e hỏi ban vs forbid khác nhau ở đâu ạ?

cấp1

+Ban (sb from sth / from doing sth): to order sb not to do sth, go somewhere, etc., especially officially:

(usually passive)


He was banned from the meeting. 

She’s been banned from leaving Greece while the allegations are investigated.

He was banned from driving for six months.

 

Forbid :forbid sb (from doing sth) to order sb not to do sth; to order that sth must not be done:


 He forbade them from mentioning the subject again.

Her father forbade the marriage. 

You are all forbidden to leave.

My doctor has forbidden me sugar.

Như vậy, tóm lại : Ban thường được dùng ở thể bị động và thường là hành động cấm chính thống, có cơ sở, điều lệ 
Forbid dùng trong các trường hợp thông thường. 

Hy vọng câu trả lời có thể giúp ích cho bạn
Thân chào

cấp1
Cám ơn bạn ZUNI Phụng nha^^
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni