Luyện thi THPTQG

Chủ trương Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 5 năm 1941 so với Hội nghị tháng 11 năm 1939 đã hoàn chỉnh như thế nào?
2 câu trả lời
Chào bạn, mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Trước hết, để thấy được sự hoàn chỉnh trong chủ trương của Đảng cộng sản Đông Dương, ta cần phải nêu ra được sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược chiến lược của đảng trong hai lần đại hội này như thế nào:
* Ở hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11-1939)
- Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất chỉ tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc.
- Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ. Lực lượng chính của Mặt trận là: công nhân, nông dân, đoàn kết với các tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông thôn, đồng minh trong chốc lát hoặc cô lập giai cấp tư sản bản xứ, trung, tiểu địa chủ. Mặt trận do giai cấp công nhân lãnh đạo.
- Chủ trương chuyển hướng về tổ chức: vừa xây dựng tổ chức hợp pháp, đơn giản rộng rãi, vừa xây dựng các đoàn thể quần chúng cách mạng bí mật. Xoay tất cả các cuộc đấu tranh vào hướng trung tâm là chống đế quốc và tay sai.
- Về xây dựng Đảng: Đảng phải liên lạc mật thiết với quần chúng. Phải khôi phục hệ thống tổ chức Đảng. Phải vũ trang lý luận cách mạng. Phải thực hiện phê và tự phê bình. Phải đấu tranh chống khuynh hướng hữu và "tả" khuynh.

*Ở hội nghị Trung ương lần thứ 8 (05/1941)
- Đặt ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu:
+ Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
+ Thống nhất lực lượng cách mạng trên toàn cõi Đông Dương.
-  Giành quyền độc lập tự do cho các dân tộc Đông Dương theo quan điểm thực hiện quyền dân tộc tự quyết. Ở Việt Nam, sau khi đánh đuổi Pháp - Nhật sẽ lập nên nước Việt Nam mới theo chế độ Dân chủ Cộng hoà.
- Hội nghị xác định tính chất của cuộc cách mạng: Lúc này, cách mạng Đông Dương mang tính chất là “cách mạng dân tộc giải phóng”.
- Về Mặt trận: Phải có một tên mới có tính chất dân tộc hơn, có sức mạnh hiệu triệu đồng bào trong nước. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 chủ trương lấy tên là Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Mặt trận Việt Minh. Các giới quần chúng được tổ chức và tập hợp trong các Hội cứu quốc: Hội Nông dân cứu quốc, Hội Thanh niên cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc,…
- Hội nghị xác định vị trí, điều kiện, hình thức khởi nghĩa:
+ Nhận định điều kiện để cuộc khởi nghĩa nổ ra thắng lợi: giai cấp thống trị lâm vào khủng hoảng đến cực điểm, nhân dân không thể sống dưới ách thống trị của Nhật - Pháp, sẵn sàng vùng dậy khởi nghĩa, phe dân chủ đại thắng ở mặt trận Thái Bình Dương, Mặt trận cứu quốc đã thống nhất trên toàn quốc.
+ Ra sức chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền ở địa phương, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
- Về xây dựng Đảng: Yêu cầu của công tác xây dựng Đảng lúc này là nhằm làm cho Đảng có đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Đông Dương đi đến toàn thắng.
+ Tổ chức Đảng ở miền Nam giúp đỡ việc xây dựng Đảng ở Campuchia.
+ Tổ chức Đảng ở miền Trung giúp việc xây dựng Đảng ở Lào.


>>> Về cơ bản ta có thể thấy những sự hoàn chỉnh rõ nét ở hội nghị 1941 so với 1939
hội nghị 1941 đã tạm thời gác cách mạng ruộng đất vốn đã được hạn chế chỉ tịch thu của đế quốc và địa chủ năm 1939 thay vào đó và việc quyết định đặt ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Hội nghị năm 1941 đã thể hiện rõ tư tưởng: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được” trích câu nói chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nếu xem như hnghi 1939 là xác định tính chất của cuộc cách mạng ở Việt Nam thì hội nghị năm 1941 đưa ra tư tưởng rõ ràng chuẩn bị cho khởi nghĩa.
Có thể nhận thấy điểm khác biệt rõ rệt trong cách thức chủ trường xây dựng :Năm 1939 đảng ta với chủ trường xây dựng hợp pháp xây dựng đoàn thể quần chúng bí mật thì đến đại hội đảng năm 1941 Đảng đã nhận thấy thời cơ khởi nghĩa chín muồi.
Về xây dựng Đảng: Yêu cầu của công tác xây dựng Đảng lúc này là nhằm làm cho Đảng có đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Đông Dương đi đến toàn thắng.
Hội nghị là đã làm sáng tỏ về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, đã sáng tạo trong việc thực hiện hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và phong kiến, phù hợp với đặc điểm của cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa.
Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, vấn đề mặt trận dân tộc thống nhất mới được hình thành trên thực tế. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc cần phải có mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, không phải chỉ tập hợp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, mà cả địa chủ yêu nước, nhân sĩ, thân hào tiến bộ.
Trong khi đại hội đảng 1939 Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ. Lực lượng chính của Mặt trận là: công nhân, nông dân, đoàn kết với các tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông thôn, đồng minh trong chốc lát hoặc cô lập giai cấp tư sản bản xứ, trung, tiểu địa chủ.

Điểm khác biệt lớn nhất là tạm dừng cách mạng ruộng đất vì nó làm cho tinh thần đoàn kết đân tộc tăng cao
dân đến chủ trương xây dựng lực lượng giải phóng đân tộc sẽ có cả tầng lớp địa chủ và tiểu tư sản thay vì cô lập như năm 1939,đây là 1 bước đi sáng suốt tạo điều kiện cho CM tháng 8 thành công.


Mong rằng câu trả lời này đã giúp bạn hiểu rõ bản chất của vấn đề :)
Chúc bạn ôn thi thật tốt nhé :x
Có người biết có người không, đây là điều dễ hiểu vấn đề người khác biết mà bạn không biết thì phải chăng bạn cũng: "cau de zay ma cung ko pik ngu".  Bạn nên tôn trọng người đề ra câu hỏi, mỗi lần học là một lần ghi nhớ. Thân!!!
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni