Luyện thi THPTQG

1,She should have been here but she's gone.........flu.

A.through with   B. down with.     C. back on.   D. down by

2, The crime ............. seems to be going up and up.

A.percentage.   B. Wave.    C.figures.    D.rate.

3, He became a millionaire by ... of hard work and a considerable amount of luck.

A.process.    B. effect.  C. dint.    D.cause.

4, She expressed her .... for certain kinds of cheaply produced movies.

A. disapproval. B. distaste   C.dissatisfaction    D.disloyalty

5,I must remember to put that dinner invitation in my.......

A.agenda.  B.diary. C. Record.  D.journal

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni