Luyện thi THPTQG

Một hỗn hợp X gồm CH3OH , C2H5OH, phenol có khối lượng 29,8 g. Phản ứng vừa hết với 100ml dd NAOH 2M. Phần trăm theo khối lượng phenol là ?
1 câu trả lời

Trong hỗn hợp X chỉ có phenol tác dụng với NaOH 

nC6H5OH=nNaOH=0,1.2=0,2(mol)

Khối lượng của phenol là: mC6H5OH=0,2.94=18,8(g)

\Rightarrow %mC6H5OH=(18,8/29,8).100%=63(%)

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni