Luyện thi THPTQG

Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm 0,04 mol Fe và hai hợp chất oxit của nó vào dung dịch HCl dư, thu được H2 và dung dịch chứa 45,76 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, nếu nung nóng m gam hỗn hợp X ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được (m + 1,68) gam một chất rắn duy nhất. Tính m và phần trăm theo khối lượng các chất trong X

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni