Luyện thi THPTQG

Cho các chất sau :a) O2N-C6H4-COOH, O2N-C6H4-OH, CH3-COOH, CH3-C6H4-OH b) O2N-C6H4-NH2,C6H5NH2, NH3 ,(CH3)3N, (CH3)2NH c) (C6H5)2NH , CH3-C6H4-NH2, (C2H5)3N , NH3 sắp xếp các chất theo tính axit, bazơ tăng dần
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni