Luyện thi THPTQG

Giúp mình 2 bài này với các bạn :"<

BT 1:Tại hai điểm A,B cách nhau 10cm,đặt hai điện tích q1=4nC,q2=-1nC trong chân không

a)Hai điện tích hút hay đẩy nhau? vì sao ?

b)Tính lực tương tác giữa hai điện tích

c)Nhúng cả hệ thống vào trong H20 thì tương tác bằng bao nhiêu?

d)Thay đổi khoảng cách AB=20cm thì lực tác dụng bằng bao nhiêu?

e)Tại M đặt q0=+1mC.Tính lực tác dụng lên q0

1.M trung điểm AB

2.MA=4cm,MB=6cm

3.MA=5cm,MB=15cm

4.MA=6cm,MB=8cm

5.MAB là tam giác đều

BT 2:Tại hai điểm AB=10cm đặt hai điện tích q1=9nC,q2=-3nC trong chân không (ε=1)

1)Tính cường độ điện trường tại M

a)MA=MB=5cm

b)MA=4cm,MB=6cm

c)MA=15cm,MB=6cm

d)MA=8cm,MB=6cm

e)MAB là tam giác đều

f)M nằm trên đường trung trực AB cách AB=5cm

2)Tìm vị trí điểm O để cường độ điện trường tại O=O.Tại O đặt q3=2mC.Tính lực tác dụng lên q3

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni