Luyện thi THPTQG 2018

Đun nóng 5,3 (g) hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B (MA<MB)  với H2SO4 đặc ở 170 độ C, thu được 3,86 (g) hỗn hợp Y gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp và 2 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn 3,86(g) Y thu được 0,25 mol CO2 và 0,27 mol H2O.

Mặt khác, đem 5,3 (g) X trên đun với H2SO4 đặc ở 140 độ C tạo thành 2,78 (g) hỗn hợp hơi Z gồm 3 ete có tỉ khối so với H2 = 139/ 3, Hiệu suất phản ứng tạo thành ete của A,B là ?

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni