Luyện thi THPTQG 2018

cho từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch khco3 0,2M và k2co3 0,5 M  và 120 ml dung dịch hcl 1M . khuấy đều thu đc V lít khí co2 thoát ra ở đktc và dung dịch X .thêm 100 ml dd koh 0,15  M và cacl2 0,6 M vào dd X thu đc m gam kết tủa .tính giá trị của V và m

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni