Luyện thi THPTQG 2018

cho m gam hh A gồm MgO, Al2O3,Fe2O3,Fe3O4,CuO và Cr2O3 td vs dd H2So4 đn dư tháy giải phóng 1,12l khí SO2(sp khử dnhất). Dẫn CO qua m gam gam hh A đun nóng , sau 1 tgian thu dc chất rắn B và hh khí X . dẫn X qua nc vôi trong dư thu đc 12 gam kết tủa. hòa tan chất rắn B trong dd HNO3 dư giải phóng V hh khí NO2 và NO( đkc) tỉ khổi của hh này so vs H2 là 19,44. V=?

2 câu trả lời

NO2 xmol

NO ymol

46x+30y=(x+y)*38.88

BtC nCO2=nkt=0.12

ppe cho A

ne B=ne CO2

A--> max

neSO2

A-neCO2-->B

B-->max<=>A-neCO2 --->max

<=>neB= neSO2+neCO2

ne cho = ne nhận

<=> neB=neN5+

=>0.12*2+0.05*2=x+3y

=>x=0.1

y=0.08

=>V=4.032l

cảm ơn ạ

 

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni