Luyện thi THPTQG 2018

Nung hỗn hợp X gồm a gam Mg và 1,125 mol Cu(NO3)_{2}, sau một thời gian, thu được chất rắn Y và 2,025 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 5,85 mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 0,225 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H_{2} là 11,4. Giá trị của (a + m) gần nhất là:

     A.  323,55.            B.  355,77.    C.  365,55.         D.  325,77.

1 câu trả lời

tạo H2=> N5+ hết

=>2nMg2++nNH4+=3.6

H2 0.045

N2 0.18

Đặt O2 td với Mg xmol

=>2.025+x=1.25nNO2

=>nNH4+=(2.25-(2.025+x)/1.25-0.18*2)=0.27-x/1.25

ppe 2a/24=(0.27-x/1.25)*8+4x+0.18*10+0.045*2

2.25+2a/24+(0.27-x/1.25)=5.85

a=42.12

x=0.225

365.535

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni