Luyện thi THPTQG 2018

 Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y chứa 95,8 gam chất tan và còn 3,84 gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 4,726m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với:

A. 58,5 B. 57,5 C. 58,0 D. 57,0

1 câu trả lời

Fe3O4--> 2Fe3++Fe2+

Fe3++Cu-->2Fe2++Cu2+

Cu dư 3.84

(56+71)*3x+(64+71)x+36.5y=95.8

m=(232+64)x+3.84

TH1 H+ dư ko có Ag

(108+35.5)*(8x+y)=4.726((232+64)x+3.84)

TH2 H+ hết có Ag

(108+35.5)*(8x+y)+108(3x-3y/4)=4.726((232+64)x+3.84)

x=0.18

y=0.08

kiểm nghiệm 3x-3y/4>0

=>57.12 D

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni