Luyện thi THPTQG 2018

cho 150 ml dung dịch KOH 1,5 M, NaOH 2M vao 150 ml dung dịch H3PO4 2M thu được dung dịch X. cô cạn dung dịch X, thu được m g chất rắn, m có giá trị là:  A.49,8  B 54g   C 45,45g   D 44,55g

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni