Luyện thi THPTQG 2018

hòa tan hoàn toàn 48.8 gam hổn hợp Cu và FexOy trong dd HNO3 vừa đủ thu được dd A và 6.72 gam khí NO(dkc)cô cạn dd A thu được 147.8 gam rắn.Xác định công thuc của oxit sắt

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni