Luyện thi THPTQG 2018

Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3, và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hốn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 8,96 lít hốn hợp khí gồm CO2 và NO có tỉ khối với Hidro là 18,5, Tính số mol HNO3 phản ứng?

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni