Luyện thi THPTQG 2018

1. cho hình chóp S,ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đấy, SA= a[​IMG]
a. tính d(AB, SCD)=?
. b. tính d(BD, SC)=?
2. cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thanh vuông tại A, D. AB=2a, AD=CD=a. SA vuông góc với đáy, SA=2a. Tính: a. d(A, SCD)
b. d(B, SAC)
c. d(C, SAB)
d. d(D, SAB)
e. d(CD, SAB) và d(DE, SBC) với E là trung điểm AB
f. d(SA, BC) , d(SB, DC) , d(SD, AB) , d(SC,AD) và d(CS, AB)
3. cho hình chóp S.ABCD đáy là tam giác đều cạnh a, SA=SB=SC=a[​IMG] . Tính d(A, SCD)
4. cho O.ABC có OA, OB, OC lần lượt đôi một vuông góc vơi nhau và OA=OB=OC=a. Gọi I là trung điểm của BC. Tinh d(OA, BC) và d(AI, OC)

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni