Luyện thi THPTQG 2018

1. cho hình chóp S,ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đấy, SA= a[​IMG]
a. tính d(AB, SCD)=?
. b. tính d(BD, SC)=?
2. cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thanh vuông tại A, D. AB=2a, AD=CD=a. SA vuông góc với đáy, SA=2a. Tính: a. d(A, SCD)
b. d(B, SAC)
c. d(C, SAB)
d. d(D, SAB)
e. d(CD, SAB) và d(DE, SBC) với E là trung điểm AB
f. d(SA, BC) , d(SB, DC) , d(SD, AB) , d(SC,AD) và d(CS, AB)
3. cho hình chóp S.ABCD đáy là tam giác đều cạnh a, SA=SB=SC=a[​IMG] . Tính d(A, SCD)
4. cho O.ABC có OA, OB, OC lần lượt đôi một vuông góc vơi nhau và OA=OB=OC=a. Gọi I là trung điểm của BC. Tinh d(OA, BC) và d(AI, OC)

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni