Luyện thi THPTQG 2017

Đun nóng hh X gồm 2 este no, đơn chức với NAOH thu được 7,36 gam hh 2 muối và 3,76 gam hh 2 ancol. Lấy hh muối đem đốt cháy hoàn toàn , thu toàn bộ sán phẩm khí và hơi cho hấp thụ hết vào nước vôi trong dư , khối lượng dung dịch giảm 3,42 gam. Khối lượng của X là                                                                                                                                                                       A 7,12 B 7,52 C 7,7 D 7,84

1 câu trả lời

no đơn CnH2nO2

=>muối t/ứng CnH2n-1O2Na

=>nCO2+nNa2CO3=nH2O+nNa2CO3(hay=nH2O+0.5nNa)

=>nH2O=nCO2=x

100x-62x=3.42

=>x=0.09

=>nC=0.09+0.5nNa

m muối =(0.09+0.5nNa)*14+(-1+32+23)*nNa=7.36

=>nNa=0.1

7.36+3.76-0.1*40=7.12

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni