Luyện thi THPTQG 2018

hòa tan hết 31,64 gam hỗn hợp T gồm Fe3O4 , Fe(No3), Cu trong dd chứa 0,72 mol HNO3 và 0,12 mol NaNO3 thu được đ X và hỗn hợp khí Y gồm 0,02 mol No và amol No2, dd X hòa tan hết tối đa 6,4 gam Cu thấy ra a mol No và đ Z chứa 83,48 gam muối , phân trăm của Cu có trong hỗn hợp ban đầu gần đungs nhất lf

A.12 %                    B.23%        C. 20%            D. 10%

1 câu trả lời

Fe3O4 xmol cuối qt Fe2+ => 2e

Cu y mol Cu2+ =>2e

Fe(NO3)2 zmol

232x+ 180z+64y=31.64

8x+0.02*4+2a+4a=0.72

0.1*2+2y-2x=0.02*3+a+3a

180(3x+z)+188y+0.12*85+0.1*188=83.48

BTKlg 31.64+0.72*63+0.12*85+6.4=83.48+0.02*30+46a+30a+0.72/2*18

=>a=0.04

=>y=0.09=>%=18.2

tham khảo nha mik hay sai lắm

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni