Luyện thi THPTQG 2018

Giải giúp em bài này ạ
Cho hỗn hợp X gồm metan, etilen và vinylaxetilen và 0,1 mol H2 trong bình xúc tác Ni. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với lượng dư Br2 trong CCl4 thấy có tối đa 24g Br2 phản ứng, Mặc khác đốt cháy Y thu được a mol CO2 và 0,5 mol H2O. Giá trị của a là?

1 câu trả lời

CH4,C2H4,C4H4,H2

0.1mol

nBr2=0.15

H-C xmol H2 ymol

BT H 4x+2y=0.15*2 (g.sử  nH2O=0.15 do 0.5/0.1=5>cả 4)

x+y=0.1

=>x=0.05

y=0.05

CT chung là CnH2n-2k+2 (vì td Br2 =>H2 hết)

CnH2n-2k+2+kBr2-->CnH2n-2k+2 Br2

0.05                 0.15

=>k=3

CnH2n-4 -->nCO2+(n-2)H2O

0.05               0.05n     0.15

=>0.05*(n-2)/1=0.15=>n=5

=>a=0.25

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni