Luyện thi THPTQG 2018

Cho hỗn hợp gồm CH4 C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng với dung dịch brom ( dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác nếu cho 13,44 kít ( ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Ch4 có trong X là bao nhiêu?

3 câu trả lời

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 -> Ag2C2 + 2NH4NO3

Từ dữ kiện 2, ta có nX = 13,44/22,4 = 0,6 mol.

mà nAg2C2 = 36/240=0,15 mol => nC2H2 = 0,15 mol 

=> nCH4+ nC2H4 = 0,45 mol.

Nếu đặt nC2H4 là x mol thì nCH4 = (0,45 -x)mol. Nếu cho lượng X ở dữ kiện 2 (13,44 lít) thì tổng số mol Br2 phản ứng là (x + 2.0,15) mol, hay (x + 0,3 mol) => Khối lượng Br2 phản ứng = (x+0,3).160 gam = (160x + 48) gam.

Khối lượng của 13,44 lít ở dữ kiện 2 = 16.(0,45-x) + 28x + 0,15.26 = (12x + 11,1)gam.

Từ dữ kiện 1 và dữ kiện 2, ta có mX/mBr2 = 8,6/48 = (12x+11,1)/(160x+48)

=> x = nC2H4 = 0,15 mol => nCH4 = 0,45-0,15 = 0,3 mol.

=> %CH4 = 0,3.100/0,6 = 50%

 

Cảm ơn cậu đã trả lời câu hỏi của mình.Tuy nhiêu cho mình hỏi tại bạn lại cho tỉ lệ giữa mX/mBr2 là không đổi trong cả hai thí nghiệm được. Bạn có thể giải thích cụ thể hộ mình được không ? Mình cảm ơn bạn nhiều.

Vì hỗn hợp ở cả 2 dữ kiện đều có tỉ lệ số mol mỗi chất như nhau, nên ta có tỉ lệ đó mX/mBr2 = const. Nếu tỉ lệ số mol của các chất bị thay đổi thì ta không áp dụng được nhé.

Ngoài ra bạn có thể đặt 3 ẩn x y z để giải vẫn thu được kết quả tương tự. Hệ pt là mX = 16x + 28y + 26z = 8,6, nBr2 =  y + 2z = 0,3 và ax + ay + az = 0,6 (vì 2 dữ kiện có số mol khác nhau, nX (dữ kiện 2) = a.nX (dữ kiện 1)), az = 0,15.

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni