Luyện thi THPTQG 2018

Cho hỗn hợp gồm CH4 C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng với dung dịch brom ( dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác nếu cho 13,44 kít ( ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Ch4 có trong X là bao nhiêu?

3 câu trả lời

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 -> Ag2C2 + 2NH4NO3

Từ dữ kiện 2, ta có nX = 13,44/22,4 = 0,6 mol.

mà nAg2C2 = 36/240=0,15 mol => nC2H2 = 0,15 mol 

=> nCH4+ nC2H4 = 0,45 mol.

Nếu đặt nC2H4 là x mol thì nCH4 = (0,45 -x)mol. Nếu cho lượng X ở dữ kiện 2 (13,44 lít) thì tổng số mol Br2 phản ứng là (x + 2.0,15) mol, hay (x + 0,3 mol) => Khối lượng Br2 phản ứng = (x+0,3).160 gam = (160x + 48) gam.

Khối lượng của 13,44 lít ở dữ kiện 2 = 16.(0,45-x) + 28x + 0,15.26 = (12x + 11,1)gam.

Từ dữ kiện 1 và dữ kiện 2, ta có mX/mBr2 = 8,6/48 = (12x+11,1)/(160x+48)

=> x = nC2H4 = 0,15 mol => nCH4 = 0,45-0,15 = 0,3 mol.

=> %CH4 = 0,3.100/0,6 = 50%

 

Cảm ơn cậu đã trả lời câu hỏi của mình.Tuy nhiêu cho mình hỏi tại bạn lại cho tỉ lệ giữa mX/mBr2 là không đổi trong cả hai thí nghiệm được. Bạn có thể giải thích cụ thể hộ mình được không ? Mình cảm ơn bạn nhiều.

Vì hỗn hợp ở cả 2 dữ kiện đều có tỉ lệ số mol mỗi chất như nhau, nên ta có tỉ lệ đó mX/mBr2 = const. Nếu tỉ lệ số mol của các chất bị thay đổi thì ta không áp dụng được nhé.

Ngoài ra bạn có thể đặt 3 ẩn x y z để giải vẫn thu được kết quả tương tự. Hệ pt là mX = 16x + 28y + 26z = 8,6, nBr2 =  y + 2z = 0,3 và ax + ay + az = 0,6 (vì 2 dữ kiện có số mol khác nhau, nX (dữ kiện 2) = a.nX (dữ kiện 1)), az = 0,15.

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni