Luyện thi THPTQG

Sục V lit CO2 vào 300 ml dd hh gồm NaOH 1M và Ba(OH)2   1 M, đến pứ hoàn toàn thu đc dd X và m gam kết tủa. Cho dd BaCl2 vào dd X thu đc kết tủa . Trong các giá trị sau của V , giá trị nào thỏa mãn 

A. 13,04    S. 6,72  C. 13,44     D. 20,16

1 câu trả lời

nCO2=x,nOH=0,9,nBa(2+)=0,3ta có mol CO3(2-)=nOH-nCO2=0,9-x

CO2   + OH---->HCO3-

CO2   +2OH--->CO3(2-)  +H2O

do ddx+BaCl2-->kết tử nên CO3(2-) dư--->0,9-x>0,3,mà do phản ứng có sinh ra HCO3- và CO3(2-) nên nCO3(2-)<nCO2--->0,9-x<x

vậy     0,3<0,9-x<x nên 0,45<x<0,6--->A

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni