>
Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2016 - Môn Hóa học - Trường THPT Trần Hưng Đạo - TP. Hồ Chí Minh

Bình luận

Số lượng câu hỏi:
50
Điểm cao nhất:
10
Điểm trung bình:
2.75
Phần trả lời:
1 a b c d
2 a b c d
3 a b c d
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b c d
12 a b c d
13 a b c d
14 a b c d
15 a b c d
16 a b c d
17 a b c d
18 a b c d
19 a b c d
20 a b c d
21 a b c d
22 a b c d
23 a b c d
24 a b c d
25 a b c d
26 a b c d
27 a b c d
28 a b c d
29 a b c d
30 a b c d
31 a b c d
32 a b c d
33 a b c d
34 a b c d
35 a b c d
36 a b c d
37 a b c d
38 a b c d
39 a b c d
40 a b c d
41 a b c d
42 a b c d
43 a b c d
44 a b c d
45 a b c d
46 a b c d
47 a b c d
48 a b c d
49 a b c d
50 a b c d