Tuyển chọn các bài toán trong kỳ thi chọn đội tuyển của các tỉnh, thành phố năm học 2016 -2017

  • 22/12/2016

本文档由祖尼网站上的两门课程的老师Tran Nam Dung分享,该课程有“根据计算方法2.0专门研究数学的10年级实践”和“在数学10中培养优秀学生-对应方法2.0”。 。在本文档中,首先列出了问题,然后是解决方案和答案。在某些问题上,本书提供了多种方法,但也有一些问题仅提供该解决方案的简要指南,从而帮助您积极地阅读文档。 

要下载文档,请访问以下链接:https//thcmn.files.wordpress.com/2016/12/tuyenchondethi.pdf

希望本文档对您有帮助,尤其是对优秀学生团队中的9年级学生,您的目标是进入数学10年级。

 

 

Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học