Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa thi Đại học khối A 2014

ĐÃ CÓ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT TẠI ĐÂY, ĐÁP ÁN TRONG BÀI VIẾT NÀY CHỈ LÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO.

Dưới đây là gợi ý Đáp án đề thi môn hóa khối a năm 2014 - Mã đề 259, 357, 468, 596, 825, 973


Gợi ý Đáp án đề thi môn hóa khối a năm 2014 – Mã đề: 259 do anh chị thủ khoa giải

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 259 
1 C 11 B 21 D 31 A 41 A
2 C 12 B 22 A 32 A 42 C
3 C 13 B 23 A 33 B 43 A
4 A 14 D 24 A 34 A 44 B
5 C 15 D 25 D 35 D 45 D
6 B 16 D 26 C 36 C 46 A
7 D 17 B 27 A 37 D 47 B
8 C 18 D 28 D 38 B 48 C
9 C 19 B 29 D 39 C 49 B
10 C 20 A 30 B 40 D 50 B


Gợi ý Đáp án đề thi môn hóa khối a năm 2014 – Mã đề: 357 do các bạn trường chuyên giải:

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 357
1  D 11  B 21  B 31  C 41  D
2  A 12 D 22 B 32 A 42 D
3  C 13 A 23 B 33 B 43 A
4  B 14 D 24 A 34 D 44 C
5  B 15 A 25 A 35 A 45 A
6  D 16 B 26 B 36 B 46 C
7  B 17 B 27 C 37 C 47 C
8  D 18 C 28 B 38 A 48 D
9 C 19 D 29 A 39 D 49 D
10 B 20 C 30 B 40 C 50 C

Gợi ý Đáp án đề thi môn hóa khối a năm 2014 – Mã đề: 468
Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 của các bạn thủ khoa – mã đề 468
1  A 11  B 21  B 31  B 41  A
2  B 12  A 22  A 32  D 42  A
3  B 13  B 23  B 33  C 43  D
4  D 14  D 24  C 34  C 44  D
5  B 15  D 25  C 35  C 45  C
6  D 16  D 26  A 36  A 46  B
7  A 17  D 27  B 37  B 47  C
8  A 18  D 28  C 38  D 48 B
9  A 19  C 29  A 39  C 49  A
10  D 20  B 30  C 40  D 50  A


Gợi ý Đáp án đề thi môn hóa khối a năm 2014 – Mã đề: 596 do các anh chị thủ khoa giải

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 596
1  B 11  D 21  A 31  A 41  A
2 D 12 D 22 D 32 B 42 C
3 C 13 B 23 D 33 D 43 A
4 A 14 D 24 D 34 B 44 A
5 A 15 C 25 B 35 C 45 B
6 B 16 A 26 B 36 D 46 A
7 B 17 D 27 B 37 C 47 A
8 B 18 C 28 C 38 A 48 A
9 D 19 C 29 C 39 C 49 D
10 B 20 A 30 C 40 A 50 C


Gợi ý Đáp án đề thi môn hóa khối a năm 2014 – Mã đề: 825 do thầy cô giải
Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 825
1  A 11  A 21  D 31  D 41  D
2 B 12 A 22 C 32 C 42 B
3 B 13 C 23 B 33 C 43 D
4 D 14 D 24 A 34 D 44 B
5 B 15 C 25 D 35 D 45 A
6 A 16 B 26 D 36 B 46 B
7 C 17 A 27 B 37 A 47 C
8 B 18 B 28 D 38 A 48 C
9 C 19 C 29 C 39 C 49 A
10 B 20 A 30 A 40 C 50 C


Gợi ý lời giải môn Hóa (mã 973), do các thủ khoa đại học thuộc GSTT GROUP thực hiện:

1

B

6

C

11

A

16

D

21

D

26

C

31

A

36

C

41

C

46

A

2

B

7

A

12

D

17

B

22

D

27

A

32

C

37

C

42

B

47

B

3

B

8

B

13

B

18

C

23

C

28

D

33

A

38

D

43

D

48

C

4

A

9

B

14

C

19

D

24

A

29

D

34

B

39

A

44

C

49

A

5

B

10

A

15

D

20

A

25

B

30

D

35

C

40

D

45

A

50

C

 

Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học